Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pustá Rybná

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Č.j.:   OÚPRaŽP 1690/08-3                                                                            Polička, 9. 1. 2009
Opr. úřední osoba:     ing. Antonín Mihulka
  
OZNÁMENÍ
  
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP) jako pořizovatel Územního plánu Pustá Rybná (ÚP Pustá Rybná) oznamuje v souladu s ustanovením § 165, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 
vydání
Územního plánu Pustá Rybná
 
Územní plán Pustá Rybná vydalo Zastupitelstvo obce Pustá Rybná jako příslušný správní orgán podle § 6, odst. 5, písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54, odst. 2 stavebního zákona na svém veřejném zasedání dne 10.12.2008
 
opatřením obecné povahy č. 1/2008, které nabylo účinnosti dne 30.12.2008.
 
ÚP Pustá Rybná obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres technické infrastruktury a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění ÚP Pustá Rybná obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Do ÚP Pustá Rybná včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP MěÚ Polička a na Obecním úřadu Pustá Rybná, kde jsou v souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o jeho pořizování. ÚP Pustá Rybná je dále poskytnut Stavebnímu úřadu MěÚ Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je rovněž zveřejněno na adrese www.pustarybna.cz/Vyhlasky/OOP_UP%20Pusta%20Rybna.pdf.  
 
 
 
                                                                                        ………………………………………………
                                                                                               Ing. Antonín Mihulka
                                                                                  odbor ÚP, rozvoje a ŽP MěÚ Polička
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF:
Opatření obecné povahy
Textová část ÚP a jeho odůvodnění
Výkresová část ÚP:
Výkres základního členění území + legenda
Hlavní výkres + legenda
Výkres technické infrastruktury + legenda
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací + legenda
Výkresová část odůvodnění ÚP:
Koordinační výkres + legenda
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu + legenda