Město Polička

Územní plán obce Trpín

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
Dokumentace Územního plánu obce Trpín:
A. Textová část:
    Průvodní zpráva
    Regulativy
B. Grafická část:
1.     Širší vztahy
2a.   Hlavní výkres - část a)
2b.   Hlavní výkres - část b)
3.     Návrh využití území sídla Trpín
4.     Návrh využití území sídla Hlásnice
5a.   Dopravní řešení - část a)
5b.   Dopravní řešení - část b)
6.     Zásobování vodou (PDF není k dispozici)
7.     Odkanalizování (PDF není k dispozici)
8.     Zásobování plynem a elektrickou energií (PDF není k dispozici)
9a.   Zábor zemědělského půdního fondu - část a)
9b.   Zábor zemědělského půdního fondu - část b)
10a. Veřejně prospěšné stavby - část a)
10b. Veřejně prospěšné stavby - část b)