Město Polička

Schválený rozpočet na rok 2010

    v tis.Kč
    Schválený
rozpočet
Ř.č. Text 2010
1. Běžné příjmy 133 733,5
2. Běžné dotace 78 705,7
3. Kapitálové příjmy 11 033,0
4. Kapitálové dotace 59 173,2
5. Financování - čerpání fondů 388,0
6. Financování - půjčka SFŽP 2 923,0
7. Financování ze zdrojů minulých let 20 064,6
8. Celkem 306 021,0
9. Běžné výdaje 122 883,3
10. Běžné výdaje kryté dotacemi 78 555,7
11. Kapitálové výdaje 43 394,8
12. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 55 390,2
13. Financování - splátky jistin úvěrů 5 797,0
14. Celkem 306 021,0
    tis.Kč
  Mimorozpočtová rezerva  11 069,4

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený
rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2010
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 14 010,0
2. Požární ochrana a krizové řízení 0,0
3. Lesní hospodářství 18 038,0
4. Školství 5 335,8
5. Kultura a sport 6 117,4
6. Doprava 2 200,0
7. Místní správa 19 224,0
8. Městská policie  854,0
9. Sociální věci 54 355,0
10. v tom: dotace na sociální dávky  52 900,0
11.           DPS "Penzion" Polička 1 455,0
12.           ostatní dotace, příjmy 0,0
13. Místní hospodářství 5 397,0
14. v tom: parkovací automaty 550,0
15.           pronájmy nebytových a bytových prostor 4 766,0
16.           provoz veřejných WC 81,0
17. Komunální služby  177,0
18. Pokladní správa 86 731,0
19. v tom: daňové příjmy 85 520,0
20.           nedaňové příjmy 550,0
21.           dotace  661,0
22. Běžné příjmy celkem 212 439,2
23.    
24. Financování  
25. čerpání zůstatku sociálního fondu 38,0
26. čerpání finančních prostředků z účtu KB  10,0
27. čerpání finančních prostředků z účtu FRB 170,0
28. čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova A+B, M.Bureše 805-809 170,0

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený
rozpočtu
Ř.č. Druh příjmu 2010
1. Dotace na rekonstrukci a rozvoj kanalizace 26 200,0
2. Dotace na lesy 455,0
3. Dotace na Centrum Bohuslava Martinů 5 283,0
4. Hrad Svojanov - prodej majetku (auto) 0,0
5. Městské muzeum a galerie Polička - prodej majetku (sbírky obrazů) 0,0
6. Prodej pozemků 700,0
7. Prodej pozemků Mánesova 4 500,0
8. Prodej pozemků v průmyslové zóně 1 732,0
9. Prodej bytů - privatizace 675,0
10. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 450,0
11. Prodej ostatních nemovitostí 750,0
12. Dotace na regeneraci Palackého nám. 17 575,0
13. Dotace na průmyslovou zónu 9 660,2
14. Dotace na územně analytické podklady 0,0
15. Dotace na rekonstrukci technické budovy koupaliště 0,0
16. Dotace na územní plán Poličky 0,0
17. Dotace na lokalitu Mánesova 0,0
18. Dotace na rekonstrukci sociálního zařízení na Zimním stadionu 0,0
19. Dotace na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa 0,0
20. Splátky bytů Sídliště Hegerova A  300,0
21. Splátky bytů Sídliště Hegerova B  588,0
22. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 948,0
23. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 390,0
24. Prodej podílového fondu 0,0
25. Kapitálové příjmy celkem 70 206,2
26.    
27. Financování  
28. Půjčka na rekonstrukci kanalizace od SFŽP 2 923,0
29.   2 923,0

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený
rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2010
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 6 951,0
2. Požární ochrana a krizové řízení 667,0
3. Osadní výbory 1 190,0
4. Lesní hospodářství 12 432,0
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 555,0
6. Školství 15 795,0
7. v tom: MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek 599,0
8.           MŠ Hegerova Polička - příspěvek 310,0
9.           MŠ Polička, Palackého nám. - příspěvek 509,0
10.           MŠ Polička, Palackého nám. - oprava fasády  300,0
11.           MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek 963,0
12.           MŠ Luční Polička - příspěvek 1 602,0
13.           MŠ - ostatní výdaje 360,0
14.           Masarykova ZŠ Polička - příspěvek 4 141,0
15.           Masarykova ZŠ Polička - ostatní výdaje 15,0
16.           ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek 4 161,0
17.           Speciální základní škola - příspěvek 100,0
18.            Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek 531,0
19.           ZUŠ BM Polička - příspěvek 356,0
20.            Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek 1 778,0
21.           Skatepark  70,0
22. Kultura a sport 26 065,0
23. v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek 2 680,4
24.           Tylův dům - příspěvek  5 616,0
25.           v tom: příspěvek na činnost 4 741,0
26.                     Martinů fest 285,0
27.                     Festival Polička Jazz 285,0
28.                     Festival Polička 555 285,0
29.                     Den seniorů 20,0
30.          Divadelní spolek Tyl - příspěvek 690,0
31.          Oslavy výročí Bohuslava Martinů 200,0
32.          Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek 5 023,0
33.          Hrad Svojanov - příspěvek 1 100,0
34.          Hrad Svojanov - opravy objektů hradu 1 018,0
35.          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek 6 785,0
36.          Kronika 20,0
37.          Radnice 220,0
38.          Regenerace památek 800,0
39.          Jitřenka  589,0
40.          Ročenka 247,0
41.          Centrum Bohuslava Martinů 778,0
42.          ostatní 298,6
43. Doprava 480,0
44.  v tom: městská doprava 260,0
45. Místní správa 40 148,0
46. v tom: činnost místní správy 37 258,0
47.           místní zastupitelské orgány 2 730,0
48.           SPOZ 160,0
49. Městská policie 2 399,0
50. Sociální věci 57 695,0
51. v tom: sociální dávky a poplatky 53 120,0
52.           DPS "Penzion" Polička - příspěvek 4 240,0
53.           AZASS - příspěvky 150,0
54.           ostatní sociální výdaje 185,0
55. Místní hospodářství - bydlení 2 997,0
56. Komunální služby 17 636,0
57. v tom: údržba města, komunikací, zeleně 12 850,0
58.           opravy komunikací a ostatní služby 4 786,0
59. Pokladní správa 15 429,0
60. v tom: příspěvky neziskovým organizacím 2 950,0
61.          úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 12 479,0
62. Běžné výdaje celkem 201 439,0

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený
rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2010
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 42 666,0
2.      v tom: rekonstrukce a rozvoj kanalizace 41 062,0
3. Požární ochrana a krizové řízení 410,0
4. Lesní hospodářství 796,0
5. Školství 1 592,0
6.       MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na el.sporák r.2010,výměna oken r.2009) 100,0
7.       MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (úprava sociálního zařízení) 600,0
8.        Základní umělecká škola BM Polička (výměna oken r.2010, odstranění vlhkosti zdiva r.2009) 100,0
9.       Masarykova základní škola Polička (výměna oken) 600,0
10.        Příprava projektu Revitalizace areálu budov ZŠ Na Lukách  192,0
11.        Školní jídelna Polička, Rumunská (rekonstrukce budovy) 0,0
12.        SVČ Mozaika Polička (příspěvek) 0,0
13.        MŠ Polička, Palackého nám. (výměna oken) 0,0
14. Kultura a sport 2 855,0
15. v tom: Centrum Bohuslava Martinů 1 955,0
16.            Hrad Svojanov - obnova hradního paláce, historický průzkum 500,0
17.            Hradby - rekonstrukce 100,0
18.            Městská knihovna 300,0
19.            Hrad Svojanov - příspěvek 0,0
20.            Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek na nákupy sbírkových předmětů 0,0
21.            T.E.S. s.r.o. Sportovní služby - příspěvek na pořízení UV zařízení 0,0
22. Místní správa 1 270,0
23. Městská policie 0,0
24. Sociální věci 0,0
25. Místní hospodářství  795,0
26. v tom: výkupy pozemků 425,0
27.           zateplení boční stěny domu ul.Smetanova 309 100,0
28.            ostatní rekonstrukce majetku 270,0
29. Komunální služby 47 901,0
30. v tom: komunikace 800,0
31.           Průmyslová zóna ul.T.Novákové  18 701,0
32.           nový územní plán, analytické podklady 640,0
33.           Palackého náměstí 19 000,0
34.           Plavecký bazén 5 000,0
35.           Regenerace panelového sídliště Švermova 45,0
36.           lokalita Mánesova 3 665,0
37.           ostatní 50,0
38.           Zimní stadion 0,0
39.           Koupaliště  0,0
40.           Smuteční obřadní síň  0,0
41.           PD autobusového nádraží 0,0
42. Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím 500,0
43. Kapitálové výdaje celkem 98 785,0
44.    
45. Financování - splátky úvěrů (jistin)  
46. SFŽP 616,0
47. Hypotéka na Tylův dům 3 313,6
48. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 204,0
49. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 398,1
50. Hypotéka na M.Bureše I. 934,0
51. Hypotéka na M.Bureše II. 331,3
52. Celkem 5 797,0