Město Polička

Schválený rozpočet pro rok 2011

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Text 2011
1. Běžné příjmy 141 654,0
2. Běžné dotace 77 873,0
3. Kapitálové příjmy 8 087,0
4. Kapitálové dotace 61 068,5
5. Financování - čerpání fondů 225,0
6. Financování - půjčka SFŽP 0,0
7. Financování ze zdrojů minulých let 9 097,9
8. Celkem 298 005,4
9. Běžné výdaje 126 403,7
10. Běžné výdaje kryté dotacemi 77 325,3
11. Kapitálové výdaje 34 726,2
12. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 53 532,8
13. Financování - splátky jistin úvěrů 6 017,4
14. Celkem 298 005,4
  Mimorozpočtová rezerva 6 434,3

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2011
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 15 592,0
2. Lesní hospodářství 18 470,0
3. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0
4. Školství 7 094,4
5. Kultura a sport 5 026,7
6. Doprava 2 200,0
7. Místní správa 16 390,9
8. Městská policie  1 050,0
9. Sociální věci 55 600,0
10. v tom: dotace na sociální dávky  54 500,0
11.           DPS "Penzion" Polička 1 100,0
12.           ostatní dotace, příjmy 0,0
13. Místní hospodářství 5 547,0
14. v tom: parkovací automaty 700,0
15.           pronájmy nebytových a bytových prostor 4 766,0
16.           provoz veřejných WC 81,0
17. Komunální služby  202,0
18. Pokladní správa 92 354,0
19. v tom: daňové příjmy 91 370,0
20.           nedaňové příjmy 343,0
21.           dotace  641,0
22. Běžné příjmy celkem 219 527,0
23.    
24. Financování  
25. čerpání finančních prostředků z účtu FRB 217,0
26. čerpání zůstatku sociálního fondu 8,0

 

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2011
1. Kapitálové dotace 61 068,5
2.     v tom: na rekonstrukci a rozvoj kanalizace 27 155,0
3.               na životní prostředí 0,0
4.               na požární techniku 0,0
5.               na lesy 0,0
6.               na školství 7 340,3
7.               na Centrum Bohuslava Martinů 540,7
8.               na revitalizaci hradu Svojanov 15 893,0
9.               na regeneraci Palackého nám. 6 445,0
10.               na revitalizaci Hegerova B 2 515,5
11.               na rekonstrukci ul.Husova 550,0
12.               na rekonstrukci ul.Čsl.armády 629,0
13.               na průmyslovou zónu 0,0
14. Prodej pozemků 600,0
15. Prodej pozemků Mánesova 930,0
16. Prodej pozemků v průmyslové zóně 1 500,0
17. Prodej bytů - privatizace 1 500,0
18. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 300,0
19. Prodej ostatních nemovitostí 0,0
20. Splátky bytů Sídliště Hegerova A  231,0
21. Splátky bytů Sídliště Hegerova B  588,0
22. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 948,0
23. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 390,0
24. Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička  1 100,0
25. Kapitálové příjmy celkem 69 155,5

 

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2011
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 7 419,0
2. Požární ochrana a krizové řízení 660,0
3. Osadní výbory 1 298,0
4. Lesní hospodářství 11 743,2
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 458,0
6. Školství 17 277,7
7. v tom: MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek 607,0
8.           MŠ Hegerova Polička - příspěvek 310,0
9.           MŠ Polička, Palackého nám. - příspěvek 504,0
10.           MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek 999,0
11.           MŠ Luční Polička - příspěvek 1 619,0
12.           Školy a školská zařízení - ostatní výdaje 476,5
13.           Masarykova ZŠ Polička - příspěvek 5 234,6
14.           ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek 4 834,6
15.            Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek 509,0
16.           ZUŠ BM Polička - příspěvek 353,0
17.            Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek, ost.výdaje 1 761,0
18.           Skatepark  70,0
19.           MŠ Polička, Palackého nám. - oprava fasády  0,0
20.           MŠ Čtyřlístek Polička - soc.zařízení 0,0
21.           Speciální základní škola - příspěvek 0,0
22. Kultura a sport 26 667,8
23. v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek 2 566,0
24.           Tylův dům - příspěvek  5 222,8
25.           v tom: příspěvek na činnost 4 347,8
26.                     Martinů fest 285,0
27.                     Festival Polička Jazz 285,0
28.                     Festival Polička 555 285,0
29.                     Den seniorů 20,0
30.          Divadelní spolek Tyl - příspěvek 672,0
31.          Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek 5 009,8
32.          Hrad Svojanov - příspěvek 950,0
33.          Hrad Svojanov - opravy objektů hradu 1 422,0
34.          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek 6 697,0
35.          Kronika 20,0
36.          Radnice 370,0
37.          Regenerace památek 1 100,0
38.          Jitřenka  589,0
39.          Ročenka 200,0
40.          Centrum Bohuslava Martinů 43,0
41.          Revitalizace hradu Svojanov 1 369,0
42.          Ostatní 437,2
43.          Oslavy výročí Bohuslava Martinů 0,0
44. Doprava 474,0
45.  v tom: městská doprava 260,0
46. Místní správa 38 071,0
47. v tom: činnost místní správy 35 431,0
48.           místní zastupitelské orgány 2 480,0
49.           SPOZ 160,0
50. Městská policie 2 286,3
51. Sociální věci 58 663,0
52. v tom: sociální dávky a poplatky 54 730,0
53.           DPS "Penzion" Polička - příspěvek 3 668,0
54.           AZASS - příspěvek 90,0
55.           ostatní sociální výdaje 175,0
56. Místní hospodářství - bydlení 3 478,0
57. Komunální služby 15 428,0
58. v tom: údržba města, komunikací, zeleně 13 116,0
59.           opravy komunikací a ostatní služby 2 312,0
60. Pokladní správa 18 805,0
61. v tom: příspěvky neziskovým organizacím 3 140,0
62.          úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 15 665,0
63. Běžné výdaje celkem 203 729,0

 

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2011
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 44 109,0
2.      v tom: rekonstrukce a rozvoj kanalizace 42 603,0
3. Požární ochrana a krizové řízení 515,0
4. Lesní hospodářství 60,0
5. Školství 15 550,0
6.       MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ - příspěvek na sociální zařízení (el.sporák r.2010) 100,0
7.       Masarykova základní škola Polička - výměna oken 1 200,0
8.          Projekt "Realizace úspor energií" školských zařízení (ZŠ Na Lukách, MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek) 14 170,0
9.            Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení 80,0
10.       MŠ Hegerova Polička - PD rozšíření sociálního zařízení 0,0
11.       MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ - úprava sociálního zařízení 0,0
12.        Základní umělecká škola BM Polička - výměna oken   0,0
13. Kultura a sport 16 400,0
14. v tom: Revitalizace hradu Svojanov 16 000,0
15.            Hradby - rekonstrukce 100,0
16.            Hrad Svojanov - investiční příspěvek 150,0
17.            stavebně historické průzkumy 150,0
18.            Městské muzeum a galerie Polička 0,0
19.            Centrum Bohuslava Martinů 0,0
20.            Městská knihovna Polička 0,0
21. Místní správa 1 570,0
22. Místní hospodářství  410,0
23. v tom: výkupy pozemků, ostatní výkupy 270,0
24.            ostatní rekonstrukce majetku 140,0
25.           zateplení boční stěny domu ul.Smetanova  0,0
26. Komunální služby 9 595,0
27.  v tom: nový územní plán, analytické podklady 150,0
28.           Palackého náměstí  3 310,0
29.           Rekonstrukce ul.Komenského v Poličce 1 400,0
30.           Plavecký bazén 52,0
31.           lokalita Mánesova 800,0
32.           obnova místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády 839,0
33.           Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B 2 500,0
34.           PD autobusového nádraží 100,0
35.           Realizace úspor energie DPS "Penzion" 144,0
36.           přeložka kabelu O2 Mánesova 300,0
37.           Průmyslová zóna ul.T.Novákové  0,0
38.           Regenerace panelového sídliště Švermova 0,0
39.           ostatní 0,0
40. Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím 50,0
41. Kapitálové výdaje celkem 88 259,0
42. Financování - splátky úvěrů (jistin)  
43. SFŽP 616,0
44. Hypotéka na Tylův dům 3 479,3
45. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 183,0
46. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 413,4
47. Hypotéka na M.Bureše I. 979,5
48. Hypotéka na M.Bureše II. 346,2
49. Celkem 6 017,4

 

Úplné znění rozpočtu:
- Schválený rozpočet města pro rok 2011
- Schválený rozpočet 2011- Příspěvkové organizace
- Schválený rozpočet 2011- T.E.S. s. r. o. Sportovní služby