Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Stašov

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

Spis. zn.:   MP/08203/2011/14                                                                  Polička, 1.8.2011
Č. j.:        MP/14951/2011/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka
  
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Stašov, oznamuje v souladu s ustanovením § 165, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 
vydání
Územního plánu Stašov
 
Územní plán Stašov vydalo Zastupitelstvo obce Stašov jako příslušný správní orgán podle § 6, odst. 5, písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54, odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 7.7.2011
 
opatřením obecné povahy č. 1/2011, které nabylo účinnosti dne 26.7.2011.
 
Územní plán Stašov (ÚP Stašov) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a výkres koncepce dopravy a technické infrastruktury.
Odůvodnění ÚP Stašov obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.
Do dokumentace ÚP Stašov včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Stašov, kde jsou v souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Stašov je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů – oddělení územního plánování.
Údaje o vydaném ÚP Stašov a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž na adrese www.obec-stasov.cz.
 
 
………………………………………………
Ing. Marta Mastná, v. r.
vedoucí odboru
územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF:
Opatření obecné povahy č. 1/2011
Příloha č. 1:
   Textová část ÚP Stašov
   Grafická část ÚP Stašov:
   č. 1  Výkres základního členění území
   č. 2  Hlavní výkres
   č. 3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
   č. 4  Výkres koncepce dopravy a technické infrastruktury
Příloha č. 2:
   Textová část odůvodnění ÚP Stašov
   Samostatná příloha CO
   Grafická část odůvodnění ÚP Stašov
   č. 5  Koordinační výkres
   č. 6  Výkres širších vztahů
   č. 7  Výkres předpokládaných záborů ZPF