Město Polička

Schválený rozpočet 2012

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet 2012
Ř.č. Text  
1. Běžné příjmy 141 172,0
2. Běžné dotace 27 195,5
3. Kapitálové příjmy 9 847,0
4. Kapitálové dotace 47 582,3
5. Financování - čerpání fondů 9,4
6. Financování - čerpání půjčky SFŽP 2 884,9
7. Financování ze zdrojů minulých let 15 698,1
8. Celkem 244 389,2
9. Běžné výdaje 122 973,4
10. Běžné výdaje kryté dotacemi 27 195,5
11. Kapitálové výdaje 39 014,0
12. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 47 582,3
13. Financování - splátky jistin úvěrů 7 624,0
14. Celkem 244 389,2

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet 2012
Ř.č. Druh příjmu  
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 17 108,0
2. Lesní hospodářství 20 660,0
3. Školství 6 888,8
4. Kultura a sport 7 433,3
5. Doprava 2 961,0
6. Místní správa 16 323,4
7. Městská policie  1 050,0
8. Sociální věci 474,0
9. v tom: DPS "Penzion" Polička 174,0
10.           ostatní příjmy 300,0
11. Místní hospodářství 5 471,0
12. v tom: parkovací automaty 700,0
13.           pronájmy nebytových a bytových prostor 4 711,0
14.           provoz veřejných WC 60,0
15. Komunální služby  302,0
16. Pokladní správa 89 696,0
17. v tom: daňové příjmy 88 110,0
18.           nedaňové příjmy 955,0
19.           dotace  631,0
20. Běžné příjmy celkem 168 367,5
21.    
22. Financování  
23. čerpání zůstatku sociálního fondu 9,4

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet 2012
Ř.č. Druh příjmu  
1. Kapitálové dotace 47 582,3
2.     v tom: na rekonstrukci a rozvoj kanalizace 25 964,4
3.                na životní prostředí 909,1
4.                na lesní cestu 1 249,4
5.                na školství 6 585,6
6.                na revitalizaci hradu Svojanov 8 953,4
7.                na Technologické centrum 3 337,4
8.                na rekonstrukci ul.Nádražní 583,0
9. Prodej pozemků 600,0
10. Prodej pozemků Mánesova 1 750,0
11. Prodej pozemků v průmyslové zóně 0,0
12. Prodej bytů - privatizace 2 240,0
13. Prodej ostatního majetku 0,0
14. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 300,0
15. Splátky bytů Sídliště Hegerova A  231,0
16. Splátky bytů Sídliště Hegerova B  2 288,0
17. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 948,0
18. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 390,0
19. Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička  1 100,0
20. Kapitálové příjmy celkem 57 429,3

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet 2012
Ř.č. Druh výdaje  
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 7 937,0
2. Požární ochrana a krizové řízení 1 014,0
3. Osadní výbory 1 186,0
4. Lesní hospodářství 11 740,0
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 428,0
6. Školství 16 974,5
7. v tom:MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 607,0
8.          MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 316,0
9.          MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 504,0
10.          MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 999,0
11.          MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 628,0
12.          Školy a školská zařízení - ostatní výdaje 324,0
13.          Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 4 648,6
14.          ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 5 804,9
15. Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 509,0
16.          ZUŠ BM Polička (příspěvek) 368,0
17. Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 196,0
18.          Skatepark  70,0
19. Kultura a sport 28 929,6
20. v tom: Městská knihovna Polička (příspěvek) 2 700,3
21.           Tylův dům (příspěvek)  5 223,0
22.           v tom: příspěvek na činnost 4 348,0
23.                     Martinů fest 285,0
24.                     Festival Polička Jazz 285,0
25.                     Festival Polička 555 285,0
26.                     Den seniorů 20,0
27.          Divadelní spolek Tyl (příspěvek) 772,0
28. Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 4 340,0
29.          Hrad Svojanov (příspěvek) 1 020,0
30.          Hrad Svojanov - opravy objektů hradu 500,0
31.          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek) 6 697,0
32.          Kronika 20,0
33.          Radnice 460,0
34.          Regenerace památek 2 000,0
35.          Jitřenka  610,0
36.          Ročenka 200,0
37. Morový sloup - průzkum 600,0
38.          Revitalizace hradu Svojanov 3 299,3
39.          Ostatní 488,0
40. Doprava 470,0
41.  v tom: městská doprava 260,0
42. Místní správa 37 941,0
43. v tom: činnost místní správy 35 291,0
44.           z toho: rezerva mzdových výdajů 800,0
45.           místní zastupitelské orgány 2 480,0
46.           SPOZ 170,0
47. Městská policie 2 244,0
48. Sociální věci 3 871,0
49. v tom: DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 006,0
50.           AZASS - příspěvek 180,0
51.           ostatní sociální výdaje 685,0
52. Místní hospodářství  4 314,0
53. Komunální služby 15 892,0
54. v tom: údržba města, komunikací, zeleně 13 271,0
55.           opravy komunikací a ostatní služby 2 621,0
56. Pokladní správa 16 227,8
57. v tom: příspěvky neziskovým organizacím 3 155,0
58. úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 13 072,8
59. Běžné výdaje celkem 150 168,9

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet 2012
Ř.č. Druh výdaje  
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 45 194,4
2.      v tom: rekonstrukce a rozvoj kanalizace 42 113,8
3. Požární ochrana a krizové řízení 171,0
4. Osadní výbory 140,0
5. Lesní hospodářství 3 306,6
6. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 30,0
7. Školství 12 429,0
8. Projekt "Realizace úspor energií" ZŠ Na Lukách 485,0
9. Projekt "Realizace úspor energií" MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek 10 984,0
10. Mateřské školy (stavební úpravy, ostatní) 500,0
11. Masarykova základní škola Polička (projekt zateplení) 410,0
12. MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku) 50,0
13. Kultura a sport 8 024,0
14. v tom: Revitalizace hradu Svojanov 7 941,0
15.          stavebně historické průzkumy 83,0
16. Místní správa 4 776,3
17. Místní hospodářství  553,0
18. v tom: výkupy pozemků, ostatní výkupy 150,0
19.           ostatní rekonstrukce majetku 403,0
20. Komunální služby 11 902,0
21. v tom:nový územní plán, analytické podklady 50,0
22.          Realizace úspor energie DPS "Penzion" 72,0
23.          lokalita Mánesova 5 410,0
24. dětská hřiště 300,0
25.          Rekonstrukce ul.Tyršova 4 100,0
26. cyklostezky 250,0
27.          ostatní  920,0
28. parkoviště na sídlišti B.Němcové 300,0
29.          Plavecký bazén 500,0
30. Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím 70,0
31. Kapitálové výdaje celkem 86 596,3
32. Financování - splátky úvěrů (jistin)  
33. SFŽP 616,0
34. Hypotéka na Tylův dům 3 327,1
35. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 164,1
36. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 2 128,5
37. Hypotéka na M.Bureše I. 1 026,8
38. Hypotéka na M.Bureše II. 361,5
39. Celkem 7 624,0

Kompletní rozpočet zde v příloze (PDF, 53MB!, 139 stran)