Město Polička

Závěrečný účet města za rok 2011

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2011 k 31.12.2011 k 31.12.2011 k UR k 31.12.2010
1. Běžné příjmy 141 654,0 152 294,6 152 695,9 100,3 144 600,7
2. Běžné dotace 77 873,0 97 311,6 96 234,4 98,9 94 920,2
3. Kapitálové příjmy 8 087,0 9 752,0 9 661,5 99,1 26 180,5
4. Kapitálové dotace 61 068,5 44 468,1 44 501,6 100,1 24 296,0
5. Financování - čerpání fondů 225,0 1 491,0 1 401,3   2 014,6
6. Financování - čerpání půjčky SFŽP 0,0 1 705,4 1 705,4   0,0
7. Financování ze zdrojů minulých let 9 097,9 -4 740,3 -10 046,4   15 495,9
8. Celkem 298 005,4 302 282,4 296 153,7   307 507,9
9. Běžné výdaje 126 403,7 133 877,0 130 405,5 97,4 128 609,1
10. Běžné výdaje kryté dotacemi 77 325,3 96 763,9 94 785,4 98,0 94 173,3
11. Kapitálové výdaje 34 726,2 22 246,7 21 535,4 96,8 58 041,6
12. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 53 532,8 43 377,4 43 410,3 100,1 20 318,3
13. Financování - splátky jistin úvěrů 6 017,4 6 017,4 6 017,1 100,0 6 365,6
14. Celkem 298 005,4 302 282,4 296 153,7   307 507,9
    tis.Kč tis.Kč     tis.Kč
  Mimorozpočtová rezerva  6 434,3 20 272,5     8 386,3

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2011 k 31.12.2011 k 31.12.2011 k UR k 31.12.2010
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 15 592,0 16 598,0 16 892,4 101,8 16 521,2
2. Požární ochrana a krizové řízení 0,0 4,2 5,1 121,4 3,8
3. Lesní hospodářství 18 470,0 27 752,2 27 752,7 100,0 23 512,2
4. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 0,0 1,4 0,0 35,7
5. Školství 7 094,4 9 265,1 8 202,8 88,5 8 279,0
6. Kultura a sport 5 026,7 12 747,7 12 786,6 100,3 8 151,7
7. Doprava 2 200,0 2 768,6 2 845,8 102,8 2 664,4
8. Místní správa 16 390,9 18 871,9 18 889,6 100,1 21 095,9
9. Městská policie  1 050,0 1 135,0 1 163,9 102,5 1 011,8
10. Sociální věci 55 600,0 59 130,0 59 133,6 100,0 63 497,1
11. v tom: dotace na sociální dávky  54 500,0 58 100,0 58 100,0 100,0 61 964,0
12.           DPS "Penzion" Polička 1 100,0 1 030,0 1 030,0 100,0 1 489,7
13.           ostatní příjmy 0,0 0,0 3,6 0,0 43,4
14. Místní hospodářství 5 547,0 5 547,0 5 653,6 101,9 5 813,8
15. v tom: parkovací automaty 700,0 700,0 660,4 94,3 651,3
16. pronájmy nebytových a bytových prostor 4 766,0 4 766,0 4 920,1 103,2 5 091,1
17.          provoz veřejných WC 81,0 81,0 73,1 90,2 71,4
18. Komunální služby  202,0 3 163,1 3 261,7 103,1 310,2
19. Pokladní správa 92 354,0 92 623,4 92 341,1 99,7 88 624,1
20. v tom: daňové příjmy 91 370,0 90 852,0 90 531,3 99,6 85 972,9
21.           nedaňové příjmy 343,0 1 145,4 1 183,6 103,3 2 025,5
22.           dotace  641,0 626,0 626,2 100,0 625,7
23. Běžné příjmy celkem 219 527,0 249 606,2 248 930,3 99,7 239 520,9
24.            
25. Financování          
26. čerpání finančních prostředků z účtu FRB 217,0 217,0 217,0   122,0
27. čerpání zůstatku sociálního fondu 8,0 8,0 8,0   38,0
28. čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova A 0,0 1 213,0 1 123,3   0,0
29. čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova B 0,0 53,0 53,0   1 844,6
30. čerpání finančních prostředků z účtu KB  0,0 0,0 0,0   10,0

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2011 k 31.12.2011 k 31.12.2011 k UR k 31.12.2010
1. Kapitálové dotace 61 068,5 44 468,1 44 501,6 100,1 24 296,0
2. v tom: na rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička 27 155,0 15 348,7 15 348,7 100,0 0,0
3.                na životní prostředí 0,0 140,0 140,0 100,0 75,0
4.             na požární techniku 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0
5.                na lesní cestu 0,0 0,0 0,0 0,0 447,2
6.                na školství 7 340,3 6 455,1 6 482,1 100,4 0,0
7.                na revitalizaci hradu Svojanov 15 893,0 5 027,0 5 027,3 100,0 0,0
8.                na Centrum Bohuslava Martinů 540,7 540,7 540,6 100,0 5 409,4
9. na odpočinkovou zónu v areálu předhradí hradu Svojanova 0,0 220,0 220,0 100,0 0,0
10. na zatemňovací systém pro Městské muzeum a galerii 0,0 60,0 60,0 100,0 0,0
11.                na regeneraci Palackého nám. 6 445,0 6 445,0 6 448,8 100,1 8 667,2
12.                na Revitalizaci Hegerova A 0,0 1 447,0 1 448,4 100,1 0,0
13.                na Revitalizaci Hegerova B 2 515,5 2 515,5 2 515,9 100,0 0,0
14. na obnovu místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády 1 179,0 852,6 853,3 100,1 0,0
15. na rekonstrukci plaveckého bazénu 0,0 5 000,0 5 000,0 100,0 0,0
16. na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa 0,0 416,5 416,5 100,0 0,0
17. na průmyslovou zónu 0,0 0,0 0,0 0,0 9 577,2
18. Prodej pozemků 600,0 500,0 455,8 91,2 1 003,4
19. Prodej pozemků Mánesova 930,0 1 642,0 1 641,9 100,0 5 701,0
20. Prodej pozemků v průmyslové zóně 1 500,0 4 044,0 4 044,6 100,0 13 357,5
21. Prodej bytů - privatizace 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 260,0
22. Prodej ostatního majetku 0,0 9,0 9,0 100,0 19,0
23. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 300,0 300,0 305,4 101,8 305,4
24. Splátky bytů Sídliště Hegerova A  231,0 231,0 228,2 98,8 886,6
25. Splátky bytů Sídliště Hegerova B  588,0 588,0 596,0 101,4 614,9
26. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 948,0 948,0 916,6 96,7 915,8
27. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 390,0 390,0 364,0 93,3 377,5
28. Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička  1 100,0 1 100,0 1 100,0 100,0 1 200,0
29. Prodej ostatních nemovitostí 0,0 0,0 0,0 0,0 539,4
30. Kapitálové příjmy celkem 69 155,5 54 220,1 54 163,1 99,9 50 476,5

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2011 k 31.12.2011 k 31.12.2011 k UR k 31.12.2010
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 7 419,0 8 034,0 7 774,0 96,8 7 257,2
2. Požární ochrana a krizové řízení 660,0 735,2 727,6 99,0 671,1
3. Osadní výbory 1 298,0 1 338,0 1 173,1 87,7 1 296,4
4. Lesní hospodářství 11 743,2 13 276,2 12 936,7 97,4 13 773,0
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 458,0 1 449,0 1 325,2 91,5 1 539,6
6. Školství 17 277,7 19 620,4 18 328,7 93,4 19 048,0
7. v tom:MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 607,0 633,0 633,0 100,0 633,0
8.          MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 310,0 311,0 311,0 100,0 323,5
9.          MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 504,0 521,0 521,0 100,0 523,0
10.          MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 999,0 1 002,0 1 002,0 100,0 1 059,5
11.          MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 619,0 1 671,0 1 671,0 100,0 1 665,0
12. Školy a školská zařízení - ostatní výdaje 476,5 506,5 433,1 85,5 816,5
13.          Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 5 234,6 5 260,6 4 089,0 77,7 6 002,4
14.          ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 4 834,6 7 004,3 7 004,3 100,0 5 266,9
15. Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 509,0 522,0 522,0 100,0 541,0
16.          ZUŠ BM Polička (příspěvek) 353,0 353,0 353,0 100,0 368,5
17. Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 761,0 1 766,0 1 766,0 100,0 1 813,0
18.          Skatepark  70,0 70,0 23,3 33,3 35,7
19. Kultura a sport 26 667,8 34 934,4 34 897,1 99,9 29 592,0
20. v tom: Městská knihovna Polička (příspěvek) 2 566,0 2 865,5 2 863,1 99,9 2 678,2
21.           Tylův dům (příspěvek)  5 222,8 5 595,0 5 595,0 100,0 5 875,0
22.           v tom: příspěvek na činnost 4 347,8 4 520,0 4 520,0 100,0 4 845,0
23.                     Martinů fest 285,0 316,0 316,0 100,0 325,0
24.                     Festival Polička Jazz 285,0 261,0 261,0 100,0 315,0
25.                     Festival Polička 555 285,0 478,0 478,0 100,0 370,0
26.                     Den seniorů 20,0 20,0 20,0 100,0 20,0
27.          Divadelní spolek Tyl (příspěvek) 672,0 672,0 672,0 100,0 740,0
28. Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 5 009,8 5 239,0 5 239,0 100,0 5 379,0
29.          Hrad Svojanov (příspěvek) 950,0 1 054,0 1 054,0 100,0 1 303,0
30.          Hrad Svojanov - opravy objektů hradu 1 422,0 1 514,0 1 514,5 100,0 2 728,7
31. T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek) 6 697,0 6 819,0 6 819,0 100,0 6 813,0
32.          Kronika 20,0 20,0 18,2 91,0 24,1
33.          Radnice 370,0 679,0 670,3 98,7 331,6
34.          Regenerace památek 1 100,0 2 218,0 2 218,0 100,0 1 501,4
35.          Jitřenka  589,0 619,0 612,3 98,9 608,3
36.          Ročenka 200,0 221,0 221,0 100,0 189,0
37.          Revitalizace hradu Svojanov 1 369,0 6 881,7 6 880,8 100,0 0,0
38.          Ostatní 480,2 537,2 519,9 96,8 1 420,7
39. Doprava 474,0 388,0 385,6 99,4 336,2
40.  v tom: městská doprava 260,0 260,0 260,0 100,0 260,0
41. Místní správa 38 071,0 38 803,1 38 159,7 98,3 39 782,8
42. v tom: činnost místní správy 35 431,0 36 163,1 35 607,0 98,5 37 012,0
43.           místní zastupitelské orgány 2 480,0 2 480,0 2 395,8 96,6 2 650,4
44.           SPOZ 160,0 160,0 156,9 98,1 120,4
45. Městská policie 2 286,3 1 927,3 1 819,2 94,4 2 008,8
46. Sociální věci 58 663,0 62 330,0 61 281,0 98,3 65 990,2
47. v tom: sociální dávky a poplatky 54 730,0 58 330,0 57 352,3 98,3 61 475,5
48.           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 668,0 3 735,0 3 735,0 100,0 4 189,0
49.           AZASS (příspěvek) 90,0 90,0 88,8 98,7 164,5
50.           ostatní sociální výdaje 175,0 175,0 104,9 59,9 161,2
51. Místní hospodářství  3 478,0 3 422,0 2 696,7 78,8 2 711,9
52. Komunální služby 15 428,0 22 820,1 22 752,1 99,7 18 421,8
53. v tom: údržba města, komunikací, zeleně 13 116,0 13 270,0 13 249,2 99,8 13 517,7
54.           opravy komunikací a ostatní služby 2 312,0 9 550,1 9 502,9 99,5 4 904,1
55. Pokladní správa 18 805,0 21 563,2 20 934,2 97,1 20 353,4
56. v tom: příspěvky neziskovým organizacím 3 140,0 3 352,0 3 352,0 100,0 2 950,7
57. úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 15 665,0 18 211,2 17 582,2 96,5 17 402,7
58. Běžné výdaje celkem 203 729,0 230 640,9 225 190,9 97,6 222 782,4

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2011 k 31.12.2011 k 31.12.2011 k UR k 31.12.2010
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 44 109,0 22 571,0 22 465,6 99,5 4 754,7
2. v tom: rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička 42 603,0 21 714,0 21 714,0 100,0 3 321,0
3. Požární ochrana a krizové řízení 515,0 645,0 594,9 92,2 592,2
4. Osadní výbory 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
5. Lesní hospodářství 60,0 0,0 0,0 0,0 634,6
6. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 9,0 9,0 100,0 0,0
7. Školství 15 550,0 11 772,0 11 763,7 99,9 1 858,1
8. Projekt "Realizace úspor energií" ZŠ Na Lukách 14 110,0 10 160,0 10 152,0 99,9 192,0
9. Projekt "Realizace úspor energií" MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek 60,0 60,0 60,0 100,0 0,0
10. Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení) 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
11. Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT) 0,0 200,0 200,0 100,0 0,0
12. MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení r.2011, el.sporák r.2010)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
13. Masarykova základní škola Polička (výměna oken) 1 200,0 1 172,0 1 171,7 100,0 576,5
14. MŠ Polička, Hegerova (PD na rozšíření sociálního zařízení) 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
15. MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (rekonstrukce sociálního zařízení) 0,0 0,0 0,0 0,0 748,9
16. Základní umělecká škola BM Polička (výměna oken) 0,0 0,0 0,0 0,0 115,7
17. Kultura a sport 16 400,0 8 621,9 8 593,6 99,7 2 911,5
18. Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu 16 000,0 7 505,3 7 506,2 100,0 347,6
19.          stavebně historické průzkumy 150,0 50,0 49,0 98,0 0,0
20. Hrad Svojanov (příspěvek na vybudování nové bytové jednotky, na slavnostní osvětlení hradu) 150,0 472,0 443,8 94,0 0,0
21.          Hrad Svojanov odpočinková zóna 0,0 440,0 440,0 100,0 0,0
22. Městské muzeum a galerie (příspěvek na zatemnění k ochraně sbírek r.2011, vybavení pracoviště na digitalizaci sbírek r.2010) 0,0 154,6 154,6 100,0 79,0
23.          Hradby - rekonstrukce 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. Centrum Bohuslava Martinů  0,0 0,0 0,0 0,0 1 953,9
25. Městská knihovna (rekonstrukce topení) 0,0 0,0 0,0 0,0 531,0
26. Místní správa 1 570,0 710,8 673,5 94,8 781,0
27. Místní hospodářství  410,0 463,0 243,2 52,5 3 406,6
28. v tom: výkupy pozemků, ostatní výkupy 270,0 270,0 50,6 18,7 2 843,6
29.           ostatní rekonstrukce majetku 140,0 193,0 192,6 99,8 563,0
30. Komunální služby 9 595,0 20 670,2 20 449,0 98,9 62 871,2
31. nový územní plán, analytické podklady 150,0 220,0 192,0 87,3 66,0
32. Realizace úspor energie DPS "Penzion" 144,0 169,2 169,2 100,0 288,0
33.          Rekonstrukce ul.Tyršova 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0
34.          ostatní  0,0 87,0 50,2 57,7 417,5
35.          Palackého náměstí  3 310,0 3 432,0 3 431,6 100,0 21 898,9
36.          Rekonstrukce ul.Komenského  1 400,0 1 400,0 1 397,7 99,8 0,0
37.          Plavecký bazén 52,0 7 312,0 7 312,0 100,0 8 236,6
38. obnova místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády 839,0 404,0 403,5 99,9 1 000,4
39. Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova A 0,0 2 568,0 2 504,4 97,5 0,0
40. Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B 2 500,0 2 500,0 2 487,8 99,5 2 070,4
41.          Rozšíření smuteční obřadní síně 0,0 1 506,0 1 505,6 100,0 0,0
42. Rekonstrukce cesty na hřbitově sv.Michala 0,0 400,0 400,0 100,0 0,0
43. Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa 0,0 595,0 595,0 100,0 45,2
44.          lokalita Mánesova 800,0 0,0 0,0 0,0 3 494,9
45.          PD autobusového nádraží 100,0 0,0 0,0 0,0 31,2
46.          přeložka kabelu O2 Mánesova 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Průmyslová zóna ul.T.Novákové  0,0 0,0 0,0 0,0 25 322,1
48. Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím 50,0 153,2 153,2 100,0 550,0
49. Kapitálové výdaje celkem 88 259,0 65 624,1 64 945,7 99,0 78 359,9
50.            
51. Financování - splátky úvěrů (jistin)          
52. SFŽP 616,0 616,0 616,0 100,0 616,0
53. Hypotéka na Tylův dům 3 479,3 3 479,3 3 479,3 100,0 3 313,4
54. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 183,0 183,0 182,6 99,8 773,1
55. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 413,4 413,4 413,4 100,0 398,1
56. Hypotéka na M.Bureše I. 979,5 979,5 979,6 100,0 933,7
57. Hypotéka na M.Bureše II. 346,2 346,2 346,2 100,0 331,3
58. Celkem 6 017,4 6 017,4 6 017,1 100,0 6 365,6

Kompletní závěrečný účet v PDF viz níže:
- Závěrečný účet
- Rozbory školských organizací
- Rozbory neškolských organizací
- Ostatní přílohy