Město Polička

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustá Rybná

Městský úřad Polička
odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička


Spis. zn.:  MP/18715/2012/14                                                                       Polička, 4. 1. 2013
Č. j.:        MP/00190/2013/OÚPRaŽP/AM

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 350/2012 Sb. (dále jen stavební zákon), a současně jako příslušný pořizovatel, oznamuje v souladu s ustanovením § 165, odst. 3 stavebního zákona schválení

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ

ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ RYBNÁ

Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Pustá Rybná za období 12/2008 – 12/2012, zpracovaná a konzultovaná podle ustanovení § 55, odst. 1 stavebního zákona, byla schválena Zastupitelstvem obce Pustá Rybná v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. e) stavebního zákona usnesením č. 3 z 12. zasedání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2012.
Schválená Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Rybná za období 12/2008 – 12/2012 je v souladu s ustanovením § 165, odst. 3 stavebního zákona zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele www.policka.org (Městský úřad/Územní plánování).

                    

Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička


Přiložené PDF:    Schválená Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Rybná