Město Polička

Schválený rozpočet na rok 2013

 

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Text 2013
1. Běžné příjmy 161 066,6
2. Běžné dotace 19 438,0
3. Kapitálové příjmy 5 391,0
4. Kapitálové dotace 15 873,1
5. Financování - čerpání fondů 3,0
6. Financování ze zdrojů minulých let 12 863,3
7. Celkem 214 635,0
8. Běžné výdaje 140 734,2
9. Běžné výdaje kryté dotacemi 19 438,0
10. Kapitálové výdaje 35 946,5
11. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 15 520,1
12. Financování - splátky jistin úvěrů 2 996,2
  Celkem 214 635,0
  Mimorozpočtová rezerva  8 936,7

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2013
1. Životní prostředí a vodní hospodářství 17 894,6
2. Požární ochrana a krizové řízení 0,0
3. Lesní hospodářství 26 977,0
4. Školství 3 351,0
5. Kultura a sport 3 489,0
6. Doprava 2 767,0
7. Místní správa 16 366,0
8. Městská policie  1 070,0
9. Sociální věci 819,0
10.           DPS "Penzion" Polička 324,0
11.           dotace na koordinátora veřejné služby 195,0
12.           ostatní příjmy 300,0
13. Místní hospodářství 5 677,0
14.          parkovací automaty 700,0
15.          pronájmy nebytových a bytových prostor 4 766,0
16.          pronájmy ploch pro reklamní účely 150,0
17.          provoz veřejných WC 61,0
18. Komunální služby  230,0
19. Pokladní správa 101 864,0
20.          daňové příjmy 100 600,0
21.          nedaňové příjmy 633,0
22.          dotace  631,0
23. Běžné příjmy celkem 180 504,6
24.    
25. Financování  
26. čerpání zůstatku sociálního fondu 3,0

 

 

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2013
1. Kapitálové dotace 15 873,1
2.                na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička 0,0
3.                na životní prostředí 1 144,4
4.                na osadní výbory 602,7
5.                na lesní hospodářství 1 992,0
6.                na školství 2 500,0
7.                na Revitalizaci hradu Svojanov 634,0
8.                na server v Městské knihovně 0,0
9.                na Technologické centrum 0,0
10.                na Realizaci úspor energií DPS "Penzion" 9 000,0
11.                na obnovu části chodníků ul.Nádražní 0,0
12.                na Zimní stadion 0,0
13. Prodej pozemků 600,0
14. Prodej pozemků Mánesova 880,0
15. Prodej pozemků - zahrádky 800,0
16. Prodej pozemků v průmyslové zóně 85,0
17. Prodej bytů v rámci privatizace 700,0
18. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 300,0
19. Splátky bytů Sídliště Hegerova A  231,0
20. Splátky bytů Sídliště Hegerova B  468,0
21. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 937,0
22. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 390,0
23. Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička  0,0
24. Kapitálové příjmy celkem 21 264,1

 

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2013
1. Životní prostředí a vodní hospodářství 7 984,2
2. Požární ochrana a krizové řízení 895,0
3. Osadní výbory 1 650,0
4. Lesní hospodářství 13 468,0
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 203,0
6. Školství 15 241,0
7.          MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 613,0
8.          MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 318,0
9.          MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 508,0
10.          MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 069,0
11.          MŠ Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl financování) 166,0
12.          MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 901,0
13.          Školy a školská zařízení - ostatní výdaje 300,0
14.          Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 3 478,0
15.          ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek, půjčka r.2012) 4 718,0
16.          Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 559,0
17.          ZUŠ BM Polička (příspěvek) 353,0
18.          Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 208,0
19.          Skatepark  50,0
20.          Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách" 0,0
21. Kultura a sport 27 222,0
22.          Městská knihovna Polička (příspěvek) 2 756,5
23.          Tylův dům (příspěvek)  5 302,5
24.           v tom: příspěvek na činnost 4 427,5
25.                     Martinů fest 285,0
26.                     Festival Polička Jazz 285,0
27.                     Festival Polička 555 285,0
28.                     Den seniorů 20,0
29.          Divadelní spolek Tyl (příspěvek) 850,0
30.          Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 4 445,0
31.          Hrad Svojanov (příspěvek) 1 174,0
32.          Hrad Svojanov (opravy objektů hradu) 658,0
33.          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek) 6 624,0
34.          Kronika 20,0
35.          Radnice 370,0
36.          Regenerace památek 2 200,0
37.          Jitřenka  640,0
38.          Ročenka 200,0
39.          Morový sloup  170,0
40.          Revitalizace hradu Svojanov 1 197,0
41.          Ostatní 615,0
42. Doprava 470,0
43.           městská doprava 260,0
44. Místní správa 39 888,0
45.           činnost místní správy 37 208,0
46.           místní zastupitelské orgány 2 480,0
47.           SPOZ 200,0
48. Městská policie 1 981,0
49. Sociální věci 4 421,0
50.           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 110,0
51.           AZASS (příspěvek) 450,0
52.           ostatní sociální výdaje 861,0
53. Místní hospodářství  3 570,0
54. Komunální služby 18 574,0
55.           údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 12 020,0
56.           opravy komunikací a ostatní služby 6 554,0
57. Pokladní správa 23 605,0
58.           příspěvky neziskovým organizacím 5 180,2
59.           úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 18 424,8
60. Běžné výdaje celkem 160 172,2

 

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2013
1. Životní prostředí a vodní hospodářství 4 824,6
2.      v tom: Rozvoj a rekonstrukce kanalizace 0,0
3. Požární ochrana a krizové řízení 220,0
4. Osadní výbory 900,0
5. Lesní hospodářství 3 706,0
6. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0
7. Školství 6 280,0
8.      Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště) 5 000,0
9.      Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek" 10,0
10.      Projekt "Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička" 250,0
11.      SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken) 120,0
12.      MŠ Hegerova (rekonstrukce budovy) 600,0
13.      MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (kuchyňská linka ve 2.patře budovy) 50,0
14.      Plynofikace mateřských škol (přípravné práce) 250,0
15.      MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku) 0,0
16.      Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách" 0,0
17.      Mateřské školy (stavební úpravy, ostatní) 0,0
18. Kultura a sport 1 218,0
19.      Tylův dům (digitalizace kina) 500,0
20.      Revitalizace hradu Svojanov 568,0
21.      hrad Svojanov (obnova hradebního úseku) 150,0
22.      stavebně historické průzkumy 0,0
23.      Městské muzeum a galerie  0,0
24.      Městská knihovna Polička 0,0
25. Doprava 0,0
26. Místní správa 820,0
27. Městská policie 100,0
28. Sociální věci 0,0
29. Místní hospodářství  1 591,0
30.           výkupy pozemků 465,0
31.           ostatní rekonstrukce majetku 1 126,0
32. Komunální služby 31 490,0
33.          Realizace úspor energie DPS "Penzion" 18 000,0
34.          Rekonstrukce ul.Tyršova 9 125,0
35.          Rekonstrukce ul.Masarykova 400,0
36.         parkoviště ul.Hegerova 350,0
37.         parkoviště ul.Družstevní 300,0
38.          ostatní  640,0
39.         rozšíření VO ul.Heydukova 50,0
40.         dláždění hřbitova sv.Michaela 400,0
41.         dětská hřiště 25,0
42.         cyklostezky 200,0
43.          Plavecký bazén 2 000,0
44.         parkoviště na sídlišti B.Němcové 0,0
45.         Zimní stadion  0,0
46.         nový územní plán, analytické podklady 0,0
47.          lokalita Mánesova 0,0
48. Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím 317,0
49. Kapitálové výdaje celkem 51 466,6
50.    
51. Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
52. SFŽP splátky za půjčku ČOV 576,8
53. SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0
54. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 171,1
55. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 333,2
56. Hypotéka na M.Bureše I. 1 078,1
57. Hypotéka na M.Bureše II. 378,0
58. Hypotéka na Tylův dům 0,0
59. Celkem 2 996,2

- Komletní rozpočet 2013
- Příspěvkové organizace školského typu
- Příspěvkové organizace neškolského typu a T.E.S. s.r.o. Sportovní služby