Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Sádek

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/20046/2013/35                                                                   Polička, 18. 6. 2014
Č. j.:          MP/11891/2014/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Sádek, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Územního plánu Sádek
 
Územní plán Sádek vydalo Zastupitelstvo obce Sádek jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 21. 5. 2014
 
opatřením obecné povahy č. 1/2014, které nabylo účinnosti dne 11. 6. 2014.
 
Opatření obecné povahy Územní plán Sádek (ÚP Sádek) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres energetiky a veřejných komunikačních sítí, výkres vodního hospodářství a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění ÚP Sádek obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
 
Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Sádek včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Sádek, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Sádek je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydaném ÚP Sádek a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž na adrese www.obecsadek.cz.
 
 
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF:
Příloha č. 1:

Pořizovatel ÚP Sádek:   Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant ÚP Sádek:    Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.