Město Polička

Závěrečný účet města 2013

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 k UR k 31.12.2012
1 Běžné příjmy 161 066,6 170 750,2 171 678,8 100,5 150 654,2
2 Běžné dotace 19 438,0 25 700,8 25 551,6 99,4 30 297,5
3 Kapitálové příjmy 5 391,0 5 150,0 5 032,3 97,7 9 832,9
4 Kapitálové dotace 15 873,1 11 877,1 11 878,0 100,0 40 290,3
5 Financování - čerpání fondů 3,0 3,0 3,0 100,0 9,4
6 Financování - čerpání půjčky SFŽP 0,0 0,0 0,0 0,0 2 504,9
7 Financování ze zdrojů minulých let 12 863,3 2 320,4 -3 250,3   1 997,5
8 Celkem 214 635,0 215 801,5 210 893,4   235 586,7
9 Běžné výdaje 140 734,2 140 152,0 135 523,4 96,7 119 945,2
10 Běžné výdaje kryté dotacemi 19 438,0 24 614,5 24 780,5 100,7 30 091,2
11 Kapitálové výdaje 35 946,5 36 132,1 35 685,6 98,8 38 899,9
12 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 15 520,1 11 906,7 11 907,6 100,0 39 407,7
13 Financování - splátky jistin úvěrů 2 996,2 2 996,2 2 996,3 100,0 7 242,7
14 Celkem 214 635,0 215 801,5 210 893,4   235 586,7
             
      tis.Kč      
  Mimorozpočtová rezerva  8 936,7 19 479,6     15 324,4

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 k UR k 31.12.2012
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 17 894,6 19 259,8 19 361,5 100,5 18 659,1
2 Požární ochrana a krizové řízení 0,0 120,0 120,6 100,5 3,8
3 Osadní výbory 0,0 13,7 13,7 100,2 0,0
4 Lesní hospodářství 26 977,0 28 569,9 28 381,5 99,3 24 843,8
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 140,0 140,0 100,0 0,0
6 Školství 3 351,0 3 406,7 3 420,8 100,4 6 263,8
7 Kultura a sport 3 489,0 4 874,2 4 867,7 99,9 8 665,5
8 Doprava 2 767,0 3 186,3 3 653,6 114,7 3 623,2
9 Místní správa 16 366,0 17 910,3 17 931,4 100,1 17 377,2
10 Městská policie  1 070,0 1 115,0 1 279,6 114,8 1 290,5
11 Sociální věci 819,0 2 282,0 2 110,4 92,5 368,5
12 DPS "Penzion" Polička 324,0 324,0 324,0 100,0 174,0
13 dotace na veřejnou službu, veřejně prospěšné práce a pěstounskou péči 195,0 1 898,0 1 724,7 90,9 159,4
14 ostatní příjmy 300,0 60,0 61,7 102,8 35,1
15 Místní hospodářství 5 677,0 5 866,1 6 003,6 102,3 5 689,1
16 parkovací automaty 700,0 750,0 792,8 105,7 703,2
17          pronájmy nebytových a bytových prostor 4 766,0 4 895,1 5 009,4 102,3 4 758,5
18 pronájmy ploch pro reklamní účely 150,0 150,0 130,9 87,3 150,4
19          provoz veřejných WC 61,0 71,0 70,5 99,3 77,0
20 Komunální služby  230,0 266,0 324,7 122,1 579,2
21 Pokladní správa 101 864,0 109 441,0 109 621,3 100,2 93 588,0
22 daňové příjmy 100 600,0 106 765,0 106 876,4 100,1 91 550,6
23          nedaňové příjmy 633,0 2 045,0 2 092,2 102,3 1 407,2
24          dotace  631,0 631,0 652,7 103,4 630,2
25 Běžné příjmy celkem 180 504,6 196 451,0 197 230,4 100,4 180 951,7
26            
27 Financování          
28 čerpání zůstatku sociálního fondu 3,0 3,0 3,0   9,4

 

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 k UR k 31.12.2012
1 Kapitálové dotace 15 873,1 11 877,1 11 878,0 100,0 40 290,3
2 na životní prostředí 1 144,4 600,4 600,4 100,0 23 453,0
3 na osadní výbory 602,7 602,7 602,7 100,0 0,0
4 na lesní hospodářství 1 992,0 2 009,5 2 010,3 100,0 0,0
5 na školství 2 500,0 446,6 446,6 100,0 4 582,0
6 na server v Městské knihovně 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0
7 na Revitalizaci hradu Svojanov 634,0 489,4 489,5 100,0 8 116,1
8 na Technologické centrum 0,0 0,0 0,0 0,0 3 337,4
9 na Realizaci úspor energií DPS "Penzion" 9 000,0 7 648,5 7 648,5 100,0 0,0
10 na Zimní stadion (ozvučení r.2013, sociální zařízení bufetu r.2012) 0,0 80,0 80,0 100,0 459,6
11 na obnovu části chodníků ul.Nádražní 0,0 0,0 0,0 0,0 277,2
12 Prodej pozemků 600,0 1 300,0 1 287,5 99,0 573,6
13 Prodej pozemků Mánesova 880,0 0,0 0,0 0,0 1 803,2
14 Prodej pozemků - zahrádky 800,0 553,0 552,7 99,9 0,0
15 Prodej pozemků v průmyslové zóně 85,0 0,0 0,0 0,0 274,9
16 Prodej bytů v rámci privatizace 700,0 971,0 970,9 100,0 2 403,3
17 Splátky bytů dle splátkového kalendáře 300,0 300,0 305,4 101,8 305,4
18 Splátky bytů Sídliště Hegerova A  231,0 231,0 225,5 97,6 228,6
19 Splátky bytů Sídliště Hegerova B  468,0 468,0 419,0 89,5 1 858,6
20 Splátky bytů revitalizace M.B.I. 937,0 937,0 912,0 97,3 905,5
21 Splátky bytů revitalizace M.B.II. 390,0 390,0 359,3 92,1 379,8
22 Ostatní příjmy - vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0
23 Kapitálové příjmy celkem 21 264,1 17 027,1 16 910,3 99,3 50 123,2

 

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 k UR k 31.12.2012
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 7 984,2 9 969,2 9 367,4 94,0 8 468,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 895,0 1 117,0 1 014,7 90,8 1 151,6
3 Osadní výbory 1 650,0 872,7 862,6 98,8 778,7
4 Lesní hospodářství 13 468,0 13 159,0 13 065,6 99,3 12 268,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 203,0 1 203,0 1 057,2 87,9 1 195,4
6 Školství 15 241,0 15 560,2 15 478,5 99,5 17 699,0
7 MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 613,0 649,0 649,0 100,0 612,0
8          MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 318,0 318,0 318,0 100,0 354,0
9 MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 508,0 524,0 524,0 100,0 504,0
10          MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 069,0 1 141,0 1 141,0 100,0 1 047,0
11 MŠ Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl financování) 166,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12          MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 901,0 1 967,0 1 967,0 100,0 1 997,0
13 Školy a školská zařízení (ostatní výdaje) 300,0 327,0 303,4 92,8 337,2
14          Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 3 478,0 3 635,0 3 635,0 100,0 4 683,6
15 ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek, půjčka r.2012) 4 718,0 4 739,2 4 739,0 100,0 5 865,9
16 Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 559,0 573,0 573,0 100,0 509,0
17          ZUŠ BM Polička (příspěvek) 353,0 403,0 403,0 100,0 413,0
18 Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 208,0 1 208,0 1 208,0 100,0 1 106,0
19          Skatepark  50,0 50,0 18,1 36,2 19,8
20 Průkazy energetické náročnosti budov (ZŠ Na Lukách a MŠ Luční) 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0
21 Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách" 0,0 0,0 0,0 0,0 250,5
22 Kultura a sport 27 222,0 30 470,3 30 322,3 99,5 30 060,5
23 Městská knihovna Polička (příspěvek) 2 753,0 2 806,0 2 806,0 100,0 2 716,8
24          Tylův dům (příspěvek)  5 302,5 5 579,8 5 579,8 100,0 5 340,5
25           v tom: na činnost 4 427,5 4 619,8 4 619,8 100,0 4 355,5
26                     Martinů fest 285,0 180,0 180,0 100,0 286,0
27                     Festival Polička Jazz 285,0 254,0 254,0 100,0 245,0
28                     Festival Polička 555 285,0 506,0 506,0 100,0 434,0
29                     Den seniorů 20,0 20,0 20,0 100,0 20,0
30          Divadelní spolek Tyl (příspěvek) 850,0 850,0 850,0 100,0 805,0
31 Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 4 445,0 4 698,0 4 698,0 100,0 4 590,3
32          Hrad Svojanov (příspěvek) 1 174,0 1 355,0 1 355,0 100,0 1 191,0
33          Hrad Svojanov (opravy objektů hradu) 658,0 1 481,0 1 474,7 99,6 1 865,7
34 T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek) 6 624,0 6 894,0 6 890,2 99,9 6 645,2
35          Kronika 20,0 20,0 18,2 91,0 18,2
36          Radnice 370,0 372,0 338,4 91,0 547,0
37          Regenerace památek 2 200,0 2 730,0 2 719,2 99,6 2 186,2
38          Jitřenka  640,0 640,0 607,9 95,0 623,4
39          Ročenka 200,0 188,0 188,1 100,1 187,7
40 Mariánský (morový) sloup  170,0 993,0 993,1 100,0 472,6
41          Revitalizace hradu Svojanov 1 197,0 1 153,0 1 143,7 99,2 2 234,1
42          Ostatní 618,5 710,5 660,0 92,9 636,8
43 Doprava 470,0 485,0 447,6 92,3 547,2
44 městská doprava 260,0 297,0 287,1 96,7 360,9
45 Místní správa 39 888,0 41 635,7 40 845,2 98,1 38 202,0
46  činnost místní správy 37 208,0 38 940,7 38 222,0 98,2 35 656,1
47           místní zastupitelské orgány 2 480,0 2 480,0 2 435,9 98,2 2 386,5
48           SPOZ 200,0 215,0 187,3 87,1 159,4
49 Městská policie 1 981,0 1 861,0 1 791,5 96,3 1 789,6
50 Sociální věci 4 421,0 6 106,5 5 809,1 95,1 3 653,2
51           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 110,0 3 323,0 3 323,0 100,0 3 006,0
52           AZASS (příspěvek) 450,0 450,0 445,2 98,9 179,4
53           ostatní sociální výdaje  861,0 2 333,5 2 040,9 87,5 467,8
54 Místní hospodářství  3 570,0 3 660,0 2 700,9 73,8 3 833,1
55 Komunální služby 18 574,0 17 452,5 16 991,0 97,4 16 403,4
56 údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 12 020,0 12 202,0 12 196,7 100,0 12 947,3
57          opravy komunikací a ostatní služby 6 554,0 5 250,5 4 794,3 91,3 3 456,1
58 Pokladní správa 23 605,0 21 214,4 20 550,3 96,9 13 986,7
59 příspěvky neziskovým organizacím 5 180,2 5 217,1 5 214,5 100,0 4 018,6
60 úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 18 424,8 15 997,3 15 335,8 95,9 9 968,1
61 Běžné výdaje celkem 160 172,2 164 766,5 160 303,9 97,3 150 036,4

 

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 k UR k 31.12.2012
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 4 824,6 2 412,1 2 346,6 97,3 39 721,7
2      v tom: Rozvoj a rekonstrukce kanalizace 0,0 0,0 0,0 0,0 36 683,3
3 Požární ochrana a krizové řízení 220,0 207,0 203,9 98,5 189,7
4 Osadní výbory 900,0 1 724,0 1 706,3 99,0 332,5
5 Lesní hospodářství 3 706,0 3 806,0 3 801,4 99,9 440,0
6 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6
7 Školství 6 280,0 854,0 834,0 97,7 11 103,2
8 Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště) 5 000,0 27,0 26,8 99,3 0,0
9 Projekt "Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička" 250,0 337,0 337,2 100,1 408,0
10 SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken) 120,0 107,0 107,0 100,0 25,0
11 MŠ Hegerova (rekonstrukce budovy) 600,0 205,0 185,9 90,7 0,0
12 MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (kuchyňská linka ve 2.patře budovy) 50,0 50,0 50,0 100,0 0,0
13 Plynofikace mateřských škol (přípravné práce) 250,0 128,0 127,1 99,3 0,0
14 Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek" 10,0 0,0 0,0 0,0 10 231,3
15 Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách" 0,0 0,0 0,0 0,0 233,9
16 Mateřské školy (stavební úpravy, ostatní) 0,0 0,0 0,0 0,0 156,0
17 MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku) 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0
18 Kultura a sport 1 218,0 1 351,0 1 350,8 100,0 9 746,6
19 Tylův dům (digitalizace kina) 500,0 500,0 500,0 100,0 2 247,2
20 Revitalizace hradu Svojanov 568,0 569,0 569,1 100,0 7 233,5
21 hrad Svojanov (obnova hradebního úseku) 150,0 237,0 236,7 99,9 20,9
22 ostatní výdaje 0,0 45,0 45,0 0,0 245,0
23 Doprava 0,0 62,0 61,4 99,0 75,5
24 Místní správa 820,0 770,0 665,8 86,5 5 259,6
25 Městská policie 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
26 Sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0
27 Místní hospodářství  1 591,0 9 622,0 9 511,3 98,8 477,0
28  výkupy pozemků 465,0 8 177,0 8 115,3 99,2 147,7
29           ostatní rekonstrukce majetku 1 126,0 1 445,0 1 396,0 96,6 329,3
30 Komunální služby 31 490,0 26 686,7 26 567,7 99,6 10 644,2
31 Realizace úspor energie                   DPS "Penzion" 18 000,0 13 769,7 13 704,2 99,5 72,0
32          Rekonstrukce ul.Tyršova 9 125,0 9 125,0 9 125,0 100,0 1 827,0
33          Rekonstrukce ul.Masarykova 400,0 80,0 78,0 97,5 0,0
34 Parkoviště ul.Hegerova 350,0 200,0 200,5 100,3 0,0
35 Parkoviště ul.Družstevní 300,0 240,0 240,9 100,4 0,0
36          ostatní  540,0 420,0 418,6 99,7 2 076,0
37 veřejné osvětlení 50,0 160,0 160,2 100,1 0,0
38 dláždění hřbitova sv.Michaela 400,0 400,0 399,9 100,0 0,0
39 dětská hřiště 25,0 95,0 95,0 100,0 681,8
40 cyklostezky 200,0 14,0 11,5 82,1 36,0
41          Plavecký bazén 2 000,0 1 310,0 1 267,1 96,7 541,4
42 přechody pro chodce a jejich osvětlení 0,0 560,0 553,8 98,9 0,0
43 lokalita Bezručova-Jiráskova 100,0 313,0 313,0 100,0 0,0
44 lokalita Mánesova 0,0 0,0 0,0 0,0 5 410,0
45 Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím 317,0 444,0 444,0 100,0 195,0
46 Kapitálové výdaje celkem 51 466,6 48 038,8 47 593,2 99,1 78 307,6
47            
48 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)          
49 SFŽP splátky za půjčku ČOV 576,8 576,8 576,8 100,0 616,0
50 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0 459,0 459,1 100,0 0,0
51 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 171,1 171,1 171,1 100,0 164,1
52 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 333,2 333,2 333,2 100,0 1 747,2
53 Hypotéka na M.Bureše I. 1 078,1 1 078,1 1 078,1 100,0 1 026,8
54 Hypotéka na M.Bureše II. 378,0 378,0 378,0 100,0 361,5
55 Hypotéka na Tylův dům 0,0 0,0 0,0 0,0 3 327,1
56 Celkem 2 996,2 2 996,2 2 996,3 100,0 7 242,7