Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Kamenec u Poličky

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/06808/2014/17                                                                   Polička, 14. 7. 2014
Č. j.:          MP/13735/2014/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Kamenec u Poličky, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Územního plánu Kamenec u Poličky
 
Územní plán Kamenec u Poličky vydalo Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 19. 6. 2014
 
opatřením obecné povahy č. 1/2014, které nabylo účinnosti dne 9. 7. 2014.
 
Opatření obecné povahy Územní plán Kamenec u Poličky (dále jen ÚP Kamenec) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres energetiky a veřejných komunikačních sítí, výkres vodního hospodářství a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění ÚP Kamenec obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Kamenec včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Kamenec u Poličky, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Kamenec je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydaném ÚP Kamenec a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž na adrese www.obec-kamenec.cz.
 
 
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
Opatření obecné povahy č. 1/2014
Příloha č. 1:
A) Textová část ÚP
B) Grafická část ÚP:
     I.1. Výkres základního členění území
     I.2. Hlavní výkres
     I.3. Energetika a veřejné komunikační sítě
     I.4. Vodní hospodářství
     I.5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Příloha č. 2:
A) Textová část odůvodnění ÚP
B) Grafická část odůvodnění ÚP:
     II.1. Koordinační výkres
     II.2. Výkres širších vztahů
     II.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Pořizovatel ÚP Kamenec u Poličky:   Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant ÚP Kamenec u Poličky:    Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.