Město Polička

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Stašov

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/10096/2015/16                                                                   Polička, 18. 6. 2015
Č. j.:          MP/14146/2015/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:   Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako pořizovatel příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona schválení
 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Stašov
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Stašov za období 07/2011 – 05/2015, zpracovaná a projednaná podle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, byla schválena Zastupitelstvem obce Stašov v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona na 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. 6. 2015.
Schválená Zpráva o uplatňování ÚP Stašov za období 07/2011 – 05/2015 je v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele www.policka.org (Městský úřad/Územní plánování).
 
 
Ing. Antonín Mihulka
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 

Příloha:      schválená Zpráva o uplatňování ÚP Stašov