Město Polička

Preventivní antigenní testování v Poličce

Od úterý 4. května je v Poličce v Tylově domě k dispozici občanům našeho města testovací místo. Město Polička tak velmi rychle a pružně reagovalo na nová vládní opatření z 29. dubna 2021 a umožnilo tak zřízení služby antigenního testování pro veřejnost. Od prvního dne otevření testovacího místa je o tuto službu velký zájem, denně se nechá otestovat až…

Úvodní fotografie ke článku

Polička otevřela očkovací místo!

1.června 2021 bylo otevřeno v prostorách Domu Jordán…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 3. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha. Přílohy

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 17. června 2021

Program zasedání 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2020 2. Rozpočtové opatření č. 3/2021 3. Majetkoprávní záležitosti    3.1. Prodej části pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Střítež u Poličky    3.2. Prodej pozemku p.č. 6191/9 v k.ú. Polička      3.3. Výkup pozemků v souvislosti s investiční akcí "Silnice ze Sídliště Hegerova do průmyslové…

Úvodní fotografie ke článku

Hry na chodník v Poličce

Hry na chodník, tak se jmenuje nápad a podnikatelský…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                       V Poličce, dne 09. 06. 2021   OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Polička žila filmem a Bohuslavem Martinů

Poslední květnové dny patřily v Poličce Bohuslavu…

Úvodní fotografie ke článku

Vernisáž výstavy Městské bydlení Polička

V sobotu 5. června 2021 proběhla v poličském muzeu…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 4. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2020

Informace o množství odpadu (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Polička v roce 2020 vytřídili a předali k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které město Polička obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.   Vytříděné odpady (t) Částka (Kč) Rok 2020 celkem 1 057,076 1 612 233,50 1. čtvrtletí…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. června 2021

I. RM  projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2020 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2020 bez výhrad dle důvodové zprávy. II. RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Polička za rok 2020 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci…

Pro poličské památky v roce 2021

Město Polička každoročně nezapomíná na své historické památky a jejich obnovu. I v tomto roce jsme byli úspěšní se získáním finančních prostředků od Ministerstva kultury, kdy dotace pro opravu hradu Svojanova je ve výši 1,1 mil. Kč a pro památky přímo na území města jsme z Programu regenerace získali více než 1,5 mil. Kč. Náklady pro pokračující obnovu…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí - Rybářská osada Ulice: Rybářská osada Číslo: 15 ev. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Úvodní fotografie ke článku

Příběhy našich sousedů

Srdečně zveme na závěrečnou prezentaci projektu Příběhy našich sousedů, v rámci kterého šest studentských týmů z poličských základních škol a gymnázia představí výsledky…

Rozpočtové opatření č.2/2021

Rozpočtové opatření č.2/2021

Úvodní fotografie ke článku

Muzejní noc - neboli Čas pro neobyčejné zážitky 

Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů…

Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana

Vážení spoluobčané, informujeme vás tímto o skutečnosti, že dne 1. 6. 2021 se oficiálně pro občany spouští elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana (tzv. ePodání), které připravilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Podrobnější informace pro žadatele lze nalézt v přiloženém informačním…

Zahájení provozu plaveckého bazénu od úterý 1.6.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.května 2021 nařizuje následující omezení v provozu plaveckých bazénů: • Maximální kapacita našeho bazénu je snížena na 30 návštěvníků. • Při vstupu je povinnost desinfikovat si ruce a používat ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech vestibulu a v šatně. • V celé…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. května 2021

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 21_SOP_01_4121806984 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, dle důvodové zprávy. Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna…

Nové webové stránky Tylova domu od 31. května!

Vážení přátelé a příznivci Tylova domu,   po dlouhé přestávce se v červnu dveře Tylova domu znovu otevřou veřejnosti. Společně se znovuotevřením spouštíme nové webové stránky https://tyluvdumpolicka.cz/ které si již v pondělí 31. května budete moci prohlédnout.   V souladu s rozhodnutím vlády o rozvolnění opatření v kultuře obnovujeme předprodej vstupenek,…

Usnesení přijatá na 10. schůzi konané dne 24. května 2021

RM ruší vyčlenění rekreačního objektu Balaton pro ubytování osob bez přístřeší v době pandemie covid-19 dle důvodové zprávy. RM schvaluje řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička poskytnutí odměny na základě vyhlášeného dotačního programu MPSV ve výši dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního…

Očkovací místo v Poličce otevíráme 1. června 2021

Očkovacího místo bude umístěno  v Domě Jordán a provoz bude zajišťovat ve spolupráci s městem Polička Poličská nemocnice s.r.o. Získání konkrétního termínu bude probíhat zcela standardní cestou - registrace prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro pomoc nebo asistenci…

Informativní setkání s občany o využití areálu Ponas

Město Polička vyvolalo jednání a setkání občanů z ulice Svépomoc se zástupcem investora bývalého areálu KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. na ul. Starohradská v Poličce.  Setkání se konalo v pondělí 24. května v malém sále Tylova domu za velkého zájmu občanů žijících nejen v ulici Svépomoc. Cílem setkání měl být, kromě podání…

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Pomezí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                           V Poličce, dne 19. 05. 2021   OZNÁMENÍ Městský…

Připravujeme pro tento rok

Kromě hlavních investic jako jsou opravy ulic Václavská a Otakarova, rekonstrukce ve školách či školkách, stavba cyklostezky k Masokombinátu, pokračující oprava hradeb, restaurování vestibulu poličské radnice, připravujeme i několik menších akcí, které by měly zpříjemnit život obyvatelům, turistům i pořadatelům kulturních akci. V městském parku bude instalován elektro…

Nestrašme se

Vážení spoluobčané,  dovolte mi z mého pohledu opětovně napsat několik postřehů a pocitů ve věci budoucího využití opuštěného areálu PONAS. Úvodem musím opakovaně vyzdvihnout velkou ochotu a vstřícnost majitele celého objektu Ing. Břízy, který slíbil maximálně zohlednit pohled města a nedopustit možné využití, které by šlo proti vůli většiny našich…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na novou Naučnou stezku okolo hradeb v Poličce

Nová naučná stezka v Poličce nabízí…

Studie Liboháje k diskuzi, druhá veřejná debata

Vážení spoluobčané, přijměte prosím srdečné pozvání na druhou veřejnou debatu o budoucnosti Liboháje. Debata se uskuteční 24. června 2021 v 17 hod. v Divadelním klubu Polička. Předmětem našeho setkání bude Architektonicko – krajinářská studie parku Liboháj – Polička, která vzniká z podnětu a práce členů občanské iniciativy Fénix Polička v koordinaci…

Letní otevírací doba a uzavření knihovny o prázdninách 2021

Upozorňujme čtenáře a návštěvníky knihovny na změnu provozní doby v červnu a během letních prázdnin. V měsících červen, červenec a srpen budeme mít stále upravenou výpůjční dobu, otevřeno bude do 17.00 h, zrušeno je sobotní a nedělní půjčování. ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ PONDĚLÍ 8.00 - 17.00 h ÚTERÝ zavřeno STŘEDA 13.30 - 17.00 h ČTVRTEK 8.00 - 17.00…

Úvodní fotografie ke článku

Půda Městská knihovna Polička v létě

Vzhledem k rozvolňování a s ohledem na aktuální vládní nařízení v souvislosti s epidemiologickou situací SARS-Cov2 od 4. května 2021 postupně otevíráme také Centrum technického…

Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička

Město Polička uspělo se svojí žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt s názvem Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička, který zahrnuje obnovu zeleně na 12 lokalitách v rámci zastavěného území našeho města. Projekt se zabývá stromovým patrem sídelní zeleně. Jedná se o provedení pěstebních zásahů…

Zachytit osudy pamětníků 20.století zvládli mladí dokumentaristé i v době pandemie

Ani náročný rok 2020 v době covidové epidemie, zavřené školy s distanční výukou, či online nahrávání nezabránilo mladým dokumentaristům z Poličky, aby přestali zaznamenávat neobyčejná vyprávění pamětníků 20.století. Díky žákovským reportážím z projektu Příběhy našich sousedů se tak už nezapomene ani na šestici jedinečných životních…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto v poličských školách

Velké stavební úpravy a investice čekají…

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. března 2021

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Restaurování omítek a barevných vrstev štukové výzdoby ve vestibulu 2. NP radnice v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek…

Úvodní fotografie ke článku

Filmaři přijedou do Poličky

Režisér a spoluautor scénáře Jakub Sommer natáčí…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky padlých

  V sobotu 8. května jsme si připomněli 76. výročí…

Kulturní kancelář otevřena

Vážení návštěvníci Tylova domu,   kulturní kancelář je otevřena v úředních dnech: PONDĚLÍ    10:00 – 12:00   13:00 – 16:00 ÚTERÝ        10:00 – 12:00   13:00 – 16:00 STŘEDA      10:00 – 12:00   13:00 – 16:00   Další pracovní doba je upravena dle potřeb Tylova…

Duševní zdraví dětí - pozvánka na online seminář

čtvrtek 20.5.2021 od 17: 00 - 18:30 Témata: Duševní zdraví dětí Lektor: Mgr. Olga Konůpková Máte pocit že: - je Vaše dítě příliš často o samotě? - si zvyklo na distanční výuku a vyhovuje mu samota? - žije ve světě do kterého nevidíte? Setkání online proběhne na platformě ZOOM na tomto odkaze: https://zoom.us/j/93968145823?pwd=NG5kNDRqV3RTd0swN2NBeGZGRHVpQT09 ID setkání: 939 6814 5823 Kód…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. května 2021

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2021 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 1889798513, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 20. 6. 2021, dle důvodové zprávy. RM schvaluje záměr prodeje bývalého požárního vozidla AVIA jednotky SDH Střítež…

Zápisy dětí do mateřských škol

Zápisy dětí do poličských mateřských škol pro školní rok 2021/2022 se bude konat 10. – 13. 5. 2021 Přihlášku k předškolnímu vzdělávání podávejte pouze v jedné mateřské škole (MŠ). Přihlášení dítěte neodkládejte, v průběhu školního roku bývá možnost přijetí omezená. Děti jsou přijímány…

OZV města Poličky č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 16 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení § 10 písm. d)…

OZV města Poličky č. 3/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení…

Úvodní fotografie ke článku

Poličské muzeum a hradby zvou k návštěvě!

Naše muzeum otevřelo v sobotu 8. 5. 2021 a to jak prostory…

Úvodní fotografie ke článku

Hrad Svojanov otevřel své brány

Brány hradu Svojanov jsou opět dokořán! Rozvolnění…

Vzpomínka na květen 1945

V sobotu 8. května si připomeneme 76. výročí konce 2. světové války. I v letošním roce starosta města Poličky Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou položí květiny na několika místech připomínajících válečné události a oběti. V tento den se tradičně koná vzpomínkové setkání k uctění památky obětem 2. světové…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. dubna 2021

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, Mgr. Jana Matouše a MUDr. Martina Plška. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením pana Miloše Grubhoffera a Mgr. Markétu Šafářovou. a/ ZM bere na vědomí rezignaci RNDr. Ladislava Scheiba, bytem Družstevní 980, 572 01 Polička, na funkci předsedy i člena Kontrolního výboru Zastupitelstva…

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Úvodní fotografie ke článku

Poděkování paní ředitelce Zdeňce Procházkové

Po téměř 44 letech práce s dětmi ukončila funkci ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek paní Zdeňka Procházková. Starosta města Jaroslav Martinů poděkoval společně s pracovnicemi odboru školství…

Vývoj očkování v našem kraji a očkovací místo v Poličce

Vážení spoluobčané, v tomto týdnu proběhla klíčová jednání se zástupci Pardubického kraje, která se týkala dvou témat - celkového vývoje očkování v našem kraji a možnosti rozšíření sítě očkovacích míst, včetně Poličky. Co se týče vývoje očkování v celém kraji, v tuto chvíli podle statistik…

Úvodní fotografie ke článku

Informace z Tylova domu - nový online vstupenkový systém, dárkové poukazy

Tylův dům přechází na nový online vstupenkový…

Termíny poličských festivalů 2021

POLIČKA *555 FESTIVAL 30. ročník 20. 08. – 22. 08. 2021   MARTINŮ FEST POLIČKA 2021 23. ročník 28. 08. – 13. 09. 2021   POLIČKA JAZZ FESTIVAL 24. ročník 17. 11. – 20. 11. 2021

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. dubna 2021

RM schvaluje užití loga města Poličky pro účely MAS POLIČSKO z.s., se sídlem Bystré, dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití loga města Poličky pro webové stránky Rodinného centra Podané srdce z.s., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí koncept architektonicko - krajinářské studie parku Liboháj, zpracovaný Ing. Markétou Sprinzlovou, Ph.D. se sídlem…

Úvodní fotografie ke článku

Městské bydlení Polička - výstava

5. 6. – 30. 6. 2021, výstavní prostory muzea V lednu…

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 29. dubna 2021

Program zasedání 1. Rozpočtové opatření č. 1/2021 2. Poskytování dotací - 1. kolo 2021 3. Majetkoprávní záležitosti                3.1. Bezúplatný převod pozemku p.č. 6178/14 v k.ú. Polička na město Polička                   3.2. Bezúplatný převod podílu na pozemku…

Úvodní fotografie ke článku

Těžební práce v Liboháji dokončeny

Loni na jaře byly z důvodu kůrovcové kalamity zahájeny…

Představení projektu využití bývalého areálu Ponasu

V pondělí 19. dubna proběhla v malém sále Tylova domu prezentace projektu bývalého objektu firmy KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.na ulici Starohradská v Poličce.  Debaty se zúčastnili zástupci vedení města, poličští zastupitelé, zástupci místních občanů a podnikatelů. Záměry a plány představili Ing. Vlastislav Bříza, který je stále majitelem objektu a zástupce…

Koncert The People zrušen

Z důvodu současné epidemiologické situace byl zrušen Novoroční koncert bigbendu The People, který se měl uskutečnit v náhradním termínu v pátek 23. dubna v Tylově domě. Zakoupené vstupenky v Informačním centru Polička je možné vrátit v kulturní kanceláři Tylova domu po předchozí domluvě od pondělí 19. dubna. „Pokud někdo zakoupil vstupenky online, ty budou automaticky stornovány a vstupné…

Úvodní fotografie ke článku

Na Svojanově se staví, vrtá a bude se i zašívat

Hrad Svojanov, jako ostatní památky, je v současné…

Průběžná informace k očkovacímu místu v Poličce (ke dni 19. dubna 2021)

V návaznosti na minulé články přinášíme další informaci k průběhu zřizování očkovacího místa v Poličce. Přípravné práce na místě samotném (Dům Jordán) a náročná administrativa spojená s nutnými povoleními a registrací je defacto u konce. Bohužel klíčová věc, a to dostatečný přísun očkovacích látek…

Rekonstrukce ulic Václavská a Otakarova

Začíná poslední etapa rekonstrukce ulic v historickém centru města, a to ulic Václavská a Otakarova. Akce zahrnuje opravu komunikací a zpevněných ploch, kanalizace, výměnu kabelových rozvodů veřejného osvětlení, výměnu vodovodu. V rámci stavby budou zavedeny optické rozvody (investor PODA a.s.). Architektonické, dispoziční a materiálové řešení bude obdobné…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání pro RSDr. Jiřího Hejtmánka

Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou poblahopřáli k 80. narozeninám členovi Zastupitelstva města Poličky RSDr. Jiřímu Hejtmánkovi. Ten slaví své životní jubileum…

Kulturní kancelář otevřena v omezeném provozu od 19. dubna

Vážení návštěvníci Tylova domu,   vzhledem k současně platným protiepidemickým opatřením zůstává Tylův dům nadále uzavřen pro veřejnost. Běžný provoz bude obnoven po rozvolnění vládních opatření týkajících se kulturních zařízení. Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách a sociálních sítích.   Kulturní…

Úvodní fotografie ke článku

Dokončení infrastruktury lokality Bezručova

Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a.s provádí…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. dubna 2021

RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení akce „Městské bydlení Polička“ se společností Apropos Architects s.r.o., se sídlem Chrudim,dle důvodové zprávy. RM schvaluje dohodu o přípoloži sítě elektronických komunikací v rámci akce „Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“…

Jakub Hruša napsal knížku glos o Bohuslavu Martinů

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/dirigent-jakub-hrusa-napsal-knizku-glos-o-bohuslavu-martinu-kazdy-muzikant-si-ho-zamiluje-40356373

Zadání Územního plánu Hartmanice

Zastupitelstvo obce Hartmanice schválilo dne 14. 10. 2020 usnesením č. 2 zadání Územního plánu Hartmanice (viz příloha).

Knihovna od pondělí 12. dubna opět otevřena!

Milí čtenáři, s radostí vám oznamujeme, že v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví otevíráme v knihovně od pondělí 12. 4. 2021 dospělé a dětské oddělení. Tím končí služba výdajového okénka a s ním spojené objednávání knih. Veřejný internet a wi-fi nebudou zatím k dispozici.  Půjčovní doba na odděleních…

Sčítání lidu 2021 - informace

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021. Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která…

Zpráva o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky za období 7/2014 - 12/2020

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky za období 7/2014 - 12/2020 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Úvodní fotografie ke článku

Nový termín divadelního představení

Pracovníkům Tylova domu se podařilo zajistit nový náhradní termín pro divadelní představení Veletoč, které se mělo původně odehrát 13. dubna . Nový termín je 6. října v 19 hodin. Zakoupené…

Úvodní fotografie ke článku

Divadelní abonmá 2021

Program divadelního abonmá Tylova domu pro rok 2021 najdete v přloze

OZV města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 25. února 2021 usnesením č.  7 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích…

Změny jízdních řádů v Pardubickém kraji

Termín změn vlakových (od 6.4.2021) a autobusových jízdních řádů z důvodu zahájení výluky na hlavním želez. koridoru.  Předmětem úprav autobusových jízdních řádů k 6.4.2021 a k 19.4.2021 je posun vybraných ranních a víkendových spojů pro zajištění částečného přestupu na/z vlaky zejména ve Svitavách a v Poličce. V Moravské…

Zápisy do 1. ročníků základních škol duben 2021

Zápisy do 1. ročníků základních škol duben 2021  Zápisy do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022 proběhnou v základních školách zřízených městem Polička na základě předaných žádostí o přijetí k povinné školní docházce dle následujícího rozpisu: Masarykova základní škola…

Úvodní fotografie ke článku

Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK

informativní banner o službách P-PINK najdete v příloze

Oprava silnice do Korouhve včetně mostů

Z důvodu opravy silnice II/360 z Poličky do Korouhve a dvou mostů, které jsou její součástí, bude tato komunikace po etapách uzavřena.  Řidiči budou muset využívat vyznačené objízdné trasy. Oprava silnice a dvou mostů v režii Pardubického kraje potrvá od 8. dubna do 20. července 2021. Součástí této rekonstrukce je i most na již opravené části silnice (v ulici Zákrejsova).  Kraj…

Úvodní fotografie ke článku

Neobvyklé Velikonoce tradičně

DOKONCE I BĚHEM LOCKDOWNU Chceme vás povzbudit, nerezignujte…

Úvodní fotografie ke článku

Březnová Polička

Fotografie z březnového rána v Poličce v neděli 28.…

Úvodní fotografie ke článku

Místo pro samotestování – Divadelní klub Polička! - zrušeno

NEBUĎ SOUČÁSTÍ PROBLÉMU – BUĎ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ Od pondělí 19.4. dochází ke změně otevírací doby místa pro samotestování a to na dva dny v týdnu PONDĚLÍ…

Informace k VP pro volby do PSP ČR 2021

Informace k VP pro  volby do  PSP ČR 2021- viz příloha

Voličský průkaz pro volby do PSP ČR 2021

Voličský průkaz pro volby do PSP ČR 2021 - viz přílohy

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. března 2021

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování studie úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. návrhu přístavby v rámci dokončení rekonstrukce bazénu se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání na dodávku elektrické energie…

Krátká reakce vedení města – očkování starostů

„Pardubický kraj se v očkování proti koronaviru rozhodl jít vlastní cestou. Oproti jiným krajům začal očkovat starosty tamních měst a obcí. Zájem jich projevilo 233 z nich. Hejtman z Pardubic tvrdí, že nikoho nepředběhl, ale „vykrýval kapacitu“. Jinde ještě na politiky nedošlo.“ Zdroj: idnes.cz ze dne 20.3.2021 Nabídku na očkování dostali také starosta i místostarosta…

Minuta ticha

Uctěme minutou ticha všechny oběti koronavirové pandemie V pondělí 22. března uplyne přesně rok od úmrtí 95letého muže v pražské Nemocnici Na Bulovce. Jednalo se o první prokázané úmrtí spojené s nákazou koronavirem. Od té doby podlehlo této nemoci, či komplikacím s ní spojeným přes 23 tisíc lidí. Město Polička se připojí k iniciativě…

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 3 ÚP Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                V Poličce, dne 19. 3. 2021   OZNÁMENÍ O…

Vyhotovení úplného znění ÚP Polička po vydání změny č. 3

Vyhotovení úplného znění ÚP Polička po vydání jeho změny č. 3  V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Polička po změně č. 3.

Průběžná informace k očkovacímu místu v Poličce

  TZ 17. 3. 2021   Celkový záměr a zájem vedení našeho města zřídit a mít připraveno pro případ potřeby a dostatku vakcín očkovací místo v Poličce samozřejmě i nadále trvá. Ve spolupráci zaměstnanců města a Poličské nemocnice pokračují přípravné práce na realizaci tohoto projektu v domě Jordán. Jde o nutnou administrativu spojenou jak se samotnou budovou (revize…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie  Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 6., 7. ,9. , 14. , 16. 4., 19., 22.. 29. 4. 2021  v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně…

Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 - 12/2020

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 - 12/2020 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Úvodní fotografie ke článku

Pozvěte si jaro domů, poličské muzeum radí, jak na to!

Postní období je právě v polovině a to je ten…

Úřad práce nabízí projekt Outplacement

Informace o novém projektu ÚP ČR Outplacement viz příloha

Úvodní fotografie ke článku

Koncert Hany Zagorové se opět přesouvá

Pracovníci Tylova domu oznamují, že z důvodu stále trvajících omezení ohledně koronaviru, je původně plánovaný koncert Hany Zagorové ze čtvrtka 1. dubna 2021 přesunut na 11. října letošního…

Současný stav očkování v Pardubickém kraji k 11. 3. 2021

Aneb: Kdo, kde a čím je očkován K dnešnímu ránu 11. 3. 2021 jsme v Pardubickém kraji naočkovali téměř 38 tisíc dávek všech typů vakcín. Očkujeme prioritní skupiny obyvatel nad 80+ a 70+ let, pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, pedagogy a pracovníky ve školství, zaměstnance a klienty sociálních služeb. Krajská očkovací…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060755668 ve Vaší obci / městě: 01.04.2021 podrobnosti v příloze Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách…

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Příspěvkové organizace

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Příspěvkové organizace

Úvodní fotografie ke článku

Paměti z karantény

Povinnost držet se kvůli Covid-19 co nejvíce doma může klidně…

Úvodní fotografie ke článku

Nový dům pro sociální bydlení

Město Polička má další nový dům pro účely…