Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Borová

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/17887/2015/39                                                                   Polička, 27. 6. 2016
Č. j.:          MP/15371/2016/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Borová, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Územního plánu Borová
 
Územní plán Borová vydalo Zastupitelstvo obce Borová jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 6. 6. 2016
 
opatřením obecné povahy č. 1/2016, které nabylo účinnosti dne 23. 6. 2016.
 
Opatření obecné povahy Územní plán Borová (ÚP Borová) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění ÚP Borová obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, detail koordinačního výkresu, výkres předpokládaných záborů půdního fondu a výkres širších vztahů.
 
Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Borová včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Borová, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Borová je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydaném ÚP Borová a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž na adrese www.borova.cz.
 
 
Ing. Antonín Mihulka
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
Opatření obecné povahy č. 1/2016
I.  Textová část výroku ÚP Borová
    Grafická část výroku ÚP Borová:
    I.1.  Výkres základního členění území
    I.2.  Hlavní výkres
    I.3.  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II. Textová část odůvodnění ÚP Borová
    Grafická část odůvodnění ÚP Borová:
    II.4. Koordinační výkres
    II.5. Koordinační výkres - detail
    II.6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
    II.7. Výkres širších vztahů

Pořizovatel ÚP Borová:    Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant ÚP Borová:     Ing. arch. Jiří Hála, Viniční 101, 615 00 Brno
 
Projekt Územní plán Borová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.