Město Polička

5. Opevnění

Stručné dějiny – již krátce po založení města bylo budováno provizorní opevnění skládající se z mělkého příkopu a valu, na jehož vrcholu byla dřevěná kůlová hradba. Do města se vstupovalo 4 branami. Patrně v době panování Karla IV. začala výstavba kamenného opevnění, které bylo dále zdokonalováno v průběhu i po skončení husitských válek. Z vojenského hlediska ztratily hradby význam za třicetileté války (1618-1648), kdy měšťané při zprávě o blížícím se švédském vojsku zakopali do země truhlici s městskými listinami a sami utekli do lesů. Hradby však během času nebyly zbořeny a tak se dochovaly v úplném okruhu dodnes – pouze byly v 19. století zasypány vodní příkopy a zbořeny brány, bránící volné dopravě.

Ochoz hradeb je přístupný s průvodcem muzea. Muzeum uvidíte hned po východu z náměstí severozápadní ulicí. Sami můžete hradby obejít okolo celého města v trase této stezky.

Obrana města – město muselo mít pevné hradby, dostatek zásob, odhodlané obránce a v případě nebezpečí muselo včas uzavřít brány a zdvihnout padací mosty. Méně početná loupežná či žoldnéřská tlupa neměla šanci. Při obléhání početnou armádou záleželo na větším odhodlání a možnostech té či oné strany. Roku 1421 Polička sama otevřela brány Janu Žižkovi. Týž rok byla zradou dobyta Zikmundovým uherským vojskem, ale vzápětí se navrátila na husitskou stranu. Roku 1468 a 1469 odolala útokům uherského vojska Matyáše Korvína.

Doporučené publikace (v muzeu a Informačním centru na náměstí): Polička – Gotické opevnění města, David Junek 2010

(popisky obr.)

Model města
Dobové vyobrazení