Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/14348/2015/21                                                                 Polička, 16. 10. 2015
Č. j.:          MP/24113/2015/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako pořizovatel Změny č. 2 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Změny č. 2 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova
 
Změnu č. 2 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova vydalo Zastupitelstvo města Polička jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 24. 9. 2015
 
opatřením obecné povahy č. 1/2015, které nabylo účinnosti dne 15. 10. 2015.
 
Opatření obecné povahy Změna č. 2 Regulačního plánu (RP) Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části změny RP je hlavní výkres a jeho legenda, v ostatních výkresech platného RP nedochází ke změně.
Odůvodnění Změny č. 2 RP Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou část, v grafické části odůvodnění platného RP nedochází ke změně.
Do dokumentace opatření obecné povahy Změna č. 2 RP Polička – lokalita Mánesova včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování změny RP.
Dokumentace Změny č. 2 RP Polička – lokalita Mánesova je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička, odboru správy majetku Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydané Změně č. 2 RP Polička – lokalita Mánesova a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
 
 
Ing. Antonín Mihulka
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
I.  Opatření obecné povahy č. 1/2015
I.  Změna č. 2 RP Polička - lokalita Mánesova:
    A) Textová část výroku změny RP
    B) Grafická část změny RP:
         1. Hlavní výkres
             Legenda hlavního výkresu
II. Dokumentace odůvodnění Změny č. 2 RP Polička - lokalita Mánesova:
    A) Textová část odůvodnění změny RP
    B) Grafická část odůvodnění změny RP - není obsažena (nedochází ke změně)

Pořizovatel Změny č. 2 RP:   Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant Změny č. 2 RP:    Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.