Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Široký Důl a vyhotovení právního stavu

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/09876/2017/15                                                                   Polička, 10. 7. 2017
Č. j.:          MP/16844/2017/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje
 
vydání Změny č. 1 Územního plánu Široký Důl
 
a současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení
 
Územního plánu Široký Důl
zahrnujícího právní stav po vydání jeho Změny č. 1
 
Změnu č. 1 Územního plánu Široký Důl vydalo Zastupitelstvo obce Široký Důl jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 21. 6. 2017
 
opatřením obecné povahy č. 1/2017, které nabylo účinnosti dne 8. 7. 2017.
 
Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Široký Důl (dále jen Změna č. 1 ÚP Široký Důl) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou 2 výřezy výkresu základního členění území a 2 výřezy hlavního výkresu.
Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Široký Důl obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří 2 výřezy koordinačního výkresu a 1 výřez výkresu předpokládaných záborů půdního fondu.
Do dokumentace Změny č. 1 ÚP Široký Důl včetně odůvodnění a do dokumentace vyhotovení ÚP Široký Důl, zahrnujícího právní stav ÚP po vydání Změny č. 1 ÚP Široký Důl, je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Široký Důl, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování změny ÚP.
Dokumentace Změny č. 1 ÚP Široký Důl a dokumentace právního stavu ÚP Široký Důl jsou dále poskytnuty Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.
Dokumentace Změny č. 1 a právního stavu ÚP Široký Důl po vydání Změny č. 1 a údaje o nich a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část) jsou rovněž v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele na adrese www.policka.org (Městský úřad/Územní plánování) a na adrese www.sirokydul.cz.
 
 
Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
Dokumentace Změny č. 1 ÚP Široký Důl:
I.1  Textová část změny ÚP a její odůvodnění
I.1  Grafická část změny ÚP:
      I.1.1 Výkres základního členění - výřez 1
      I.1.2 Výkres základního členění - výřez 2
      I.1.3 Hlavní výkres - výřez 1
      I.1.4 Hlavní výkres - výřez 2
II.1 Grafická část odůvodnění změny ÚP:
      II.1.1 Koordinační výkres - výřez 1
      II.1.2 Koordinační výkres - výřez 2
      II.1.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez
 
Dokumentace ÚP Široký Důl v právním stavu po vydání Změny č. 1 zde

Pořizovatel Změny č. 1 ÚP Široký Důl:  Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant Změny č. 1 ÚP Široký Důl:   Ateliér A.VE, M. Majerové 3, 638 00 Brno