Město Polička

Vyhotovení právního stavu Územního plánu Pomezí

Územní plán Pomezí v právním stavu po vydání Změny č. 1 (viz přílohy):
 
I. Textová část ÚP Pomezí
I.1 Výkres základního členění území
I.2a Hlavní výkres - 1:5000
I.2b Hlavní výkres - 1:10000
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II.1a Koordinační výkres - 1:5000
II.1b Koordinační výkres - 1:10000
 

Pořizovatel právního stavu ÚP Pomezí:  Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, Polička
Projektant právního stavu ÚP Pomezí:  REGIO, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové