Město Polička

Závěrečný účet 2020

  

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2020 31.12.2020 31.12.2020 k UR 31.12.2019
1 Běžné příjmy 255 259,0 252 185,2 252 160,0 100,0 233 623,8
2      v tom: daňové příjmy 183 100,0 170 184,0 168 671,4 99,1 168 313,7
3                 nedaňové příjmy 72 159,0 82 001,2 83 488,6 101,8 65 310,1
4 Běžné dotace 25 645,5 57 838,1 57 873,2 100,1 42 864,3
5 Kapitálové příjmy 9 248,4 11 198,4 11 547,7 103,1 52 904,3
6 Kapitálové dotace  20 278,0 21 667,0 20 594,9 95,1 18 247,0
7 Financování - čerpání fondů 619,0 619,0 441,2   303,0
8 Financování ze zdrojů minulých let 35 690,2 15 224,6 -7 382,6   -25 331,1
9 Celkem 346 740,1 358 732,3 335 234,4   322 611,3
10 Běžné výdaje 220 308,1 202 946,2 188 916,5 93,1 173 915,8
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 25 645,5 57 838,1 57 873,2 100,1 42 864,3
12 Kapitálové výdaje 77 309,0 73 081,5 64 653,8 88,5 93 444,9
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 20 278,0 21 667,0 20 594,9 95,1 9 206,2
14 Financování - splátky jistin úvěrů 3 199,5 3 199,5 3 196,0 99,9 3 180,1
15 Celkem 346 740,1 358 732,3 335 234,4   322 611,3
             
  Mimorozpočtová rezerva  14 506,9 34 972,5     31 327,1

Příjmy běžného rozpočtu

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2020 31.12.2020 31.12.2020 k UR 31.12.2019
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 26 347,0 26 372,0 26 683,7 101,2 27 601,2
2 Požární ochrana a krizové řízení 0,0 122,0 152,7 0,0 177,5
3 Osadní výbory 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7
4 Lesní hospodářství 16 189,0 34 726,4 35 378,3 101,9 31 868,8
5 Školství 10 737,0 8 425,4 8 632,8 102,5 6 214,8
6 Kultura a sport 13 835,0 17 098,0 17 163,3 100,4 5 457,7
7 Doprava 3 500,0 3 500,0 3 675,0 105,0 3 965,3
8 Činnost místní správy 24 004,5 26 294,1 26 294,7 100,0 24 079,5
9 Městská policie  1 150,0 1 150,0 968,8 84,2 1 222,5
10 Sociální věci 592,0 6 163,1 6 194,9 0,0 4 542,2
11 Veřejné práce 120,0 673,8 662,0 98,2 1 045,3
12 Místní hospodářství 8 770,0 8 520,0 8 609,4 101,0 7 810,5
13 Komunální služby  255,0 1 789,0 1 802,2 100,7 282,9
14 Pokladní správa 175 405,0 175 189,5 173 815,4 99,2 162 185,2
15          daňové příjmy 175 295,0 162 379,0 160 956,3 99,1 160 324,0
16          nedaňové příjmy 60,0 1 744,5 1 790,8 0,0 1 816,7
17          transfery 50,0 11 066,0 11 068,3 100,0 44,5
18 Běžné příjmy celkem 280 904,5 310 023,3 310 033,2 100,0 276 488,1
19            
20 Financování          
21 čerpání zůstatku sociálního fondu 47,0 47,0 47,0 100,0 7,7
22 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova  A 572,0 572,0 394,2 68,9 0,0
23 čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806 0,0 0,0 0,0 0,0 295,3

Příjmy kapitálového rozpočtu

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2020 31.12.2020 31.12.2020 k UR 31.12.2019
1 Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery) 20 278,0 21 667,0 20 594,9 95,1 18 247,0
2      na park v lokalitě Bezručova 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3      na Modřecký rybník 0,0 0,0 0,0 0,0 1 733,6
4      na nákup požárního vozidla 750,0 750,0 750,0 100,0 0,0
5      na lesní techniku 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0
6      na školství 0,0 5 329,0 5 329,0 100,0 1 972,0
7      na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" 8 307,0 8 307,0 8 307,4 100,0 163,1
8      na kulturní aktivity 0,0 0,0 0,0 0,0 137,0
9      na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody  2 071,0 2 071,0 2 071,7 100,0 963,0
10      na výměnu svítidel VO 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 2 000,0
11      na chodník ul. Heydukova ze SFDI 0,0 2 360,0 2 136,8 90,5 0,0
12      na rekonstrukci domu ul.Hegerova 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13      na rekonstrukci domu ul.9.května 0,0 0,0 0,0 0,0 7 068,8
14      na bytové domy Bezručova  0,0 0,0 0,0 0,0 3 872,5
15      na stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov 0,0 0,0 0,0 0,0 337,0
16 Životní prostředí a vodní hospodářství 140,0 840,0 845,6 100,7 0,0
17 Lesní hospodářství 0,0 250,0 248,1 99,2 71,6
18 Místní hospodářství  8 519,4 9 519,4 9 882,2 103,8 52 178,1
19 Pokladní správa 589,0 589,0 571,8 97,1 654,6
20 Kapitálové příjmy celkem 29 526,4 32 865,4 32 142,6 97,8 71 151,3

Výdaje běžného rozpočtu

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2020 31.12.2020 31.12.2020 k UR 31.12.2019
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 18 518,0 17 837,0 15 673,0 87,9 10 056,5
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 584,0 2 131,0 1 549,1 72,7 1 193,8
3 Osadní výbory 3 438,0 3 413,0 2 711,5 79,4 1 522,9
4 Lesní hospodářství 22 987,0 27 530,3 26 826,3 97,4 21 544,3
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 411,0 1 261,6 1 160,1 92,0 1 356,7
6 Školství 19 909,0 20 833,4 20 666,5 99,2 22 480,0
7       MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 1 569,0 1 708,2 1 703,7 99,7 805,0
8       MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 536,0 296,0 295,8 99,9 460,0
9       MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 707,0 733,0 733,0 100,0 646,0
10       MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 435,0 1 896,4 1 896,4 100,0 1 260,0
11       MŠ Luční Polička (příspěvek) 2 000,0 2 680,8 2 680,8 100,0 1 927,0
12      Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 4 988,0 5 112,0 5 112,0 100,0 7 307,9
13      ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 4 690,0 4 735,0 4 735,0 100,0 5 720,8
14      Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 977,0 977,0 977,0 100,0 1 004,5
15      Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek) 717,0 717,0 717,0 100,0 1 519,2
16      Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 150,0 1 177,0 1 177,0 100,0 1 168,0
17      ostatní  1 140,0 801,0 638,8 79,8 661,6
18 Kultura a sport 41 091,0 42 508,0 41 608,8 97,9 40 584,5
19           Městská knihovna Polička (příspěvek) 6 204,0 6 792,0 6 792,0 100,0 6 803,3
20          Tylův dům (příspěvek)  7 716,0 6 924,0 6 924,0 100,0 7 453,0
21           v tom: na činnost 6 496,0 6 570,0 6 570,0 100,0 5 983,0
22                      na festivaly 1 220,0 354,0 354,0 100,0 1 470,0
23          Divadelní spolek Tyl (dotace) 1 118,0 1 018,0 1 018,0 100,0 1 020,0
24          Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 6 294,0 6 590,0 6 590,0 100,0 6 270,0
25          Hrad Svojanov  3 354,0 5 370,0 5 359,6 99,8 3 375,9
26          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) 10 172,0 10 372,0 10 372,0 100,0 9 825,0
27          regenerace památek 3 500,0 3 120,0 2 750,7 88,2 3 860,0
28          Jitřenka a Ročenka 1 130,0 1 085,0 1 007,3 92,8 1 043,1
29          ostatní 1 603,0 1 237,0 795,2 64,3 934,2
30 Doprava 1 031,0 976,0 830,6 85,1 709,0
31      městská doprava 500,0 500,0 500,0 100,0 350,0
32 Činnost místní správy 54 881,0 56 834,5 53 413,4 94,0 48 087,8
33           místní zastupitelské orgány 4 007,0 4 007,0 3 647,2 91,0 3 959,0
34           činnost místní správy 50 874,0 52 827,5 49 766,2 94,2 44 128,8
35 Městská policie 2 590,0 2 558,0 2 364,5 92,4 2 183,6
36 Sociální věci 8 028,5 12 035,6 11 394,3 94,7 9 243,5
37           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 5 781,0 9 790,1 9 789,9 100,0 7 951,0
38           ostatní  2 247,5 2 245,5 1 604,4 71,4 1 292,5
39 Veřejné práce 1 320,0 2 228,0 1 815,2 81,5 1 806,7
40 Místní hospodářství  4 989,0 4 989,0 3 494,5 70,0 3 756,6
41 Komunální služby 28 450,0 28 980,0 27 806,5 96,0 23 515,8
42           údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 18 380,0 18 383,0 18 033,9 98,1 16 923,6
43          opravy komunikací a ostatní služby 10 070,0 10 597,0 9 772,6 92,2 6 592,2
44 Pokladní správa 35 726,1 36 668,9 35 475,4 96,7 28 738,4
45      dotace neziskovým organizacím 7 750,0 7 422,3 7 283,4 98,1 7 275,0
46      úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 27 976,1 29 246,6 28 192,0 96,4 21 463,4
47 Běžné výdaje celkem 245 953,6 260 784,3 246 789,7 94,6 216 780,1

Výdaje kapitálového rozpočtu

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2020 31.12.2020 31.12.2020 k UR 31.12.2019
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 8 348,0 6 377,0 5 819,0 91,2 30 557,6
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 948,0 1 948,0 1 930,6 99,1 102,2
3 Osadní výbory 339,0 400,0 310,7 77,7 496,5
4 Lesní hospodářství 3 002,0 3 502,0 2 291,7 65,4 980,2
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 150,0 150,0 140,8 93,9 97,4
6 Školství 14 350,0 19 745,0 19 427,7 98,4 6 977,4
7      příspěvky příspěvkovým organizacím 780,0 778,0 778,0 100,0 624,0
8     Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ  2 215,0 353,0 353,0 100,0 326,0
9     MŠ Polička, Palackého nám.  233,0 233,0 227,2 97,5 97,4
10      Masarykova základní škola Polička 10 108,0 17 437,0 17 437,0 100,0 4 890,6
11     Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3
12     ostatní  1 014,0 944,0 632,5 67,0 1 012,1
13 Kultura a sport 9 368,0 8 978,0 8 978,8 100,0 15 725,1
14 Doprava 80,0 135,0 117,5 87,0 0,0
15 Činnost místní správy 1 500,0 252,5 223,3 88,4 1 351,7
16 Městská policie 200,0 200,0 0,0 0,0 197,5
17 Místní hospodářství  7 732,0 3 182,0 2 330,2 73,2 6 294,4
18 Komunální služby 50 100,0 49 309,0 43 108,4 87,4 38 802,1
19     rekonstrukce ulic 18 500,0 16 980,0 14 776,5 87,0 394,6
20     parkoviště 7 300,0 7 414,0 7 200,4 97,1 4 223,7
21     chodníky 6 300,0 6 696,0 6 471,2 96,6 2 677,3
22      městský park 550,0 441,0 442,5 100,3 2 146,5
23     rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení 7 000,0 8 480,0 5 706,8 67,3 169,8
24     plavecký bazén 500,0 100,0 94,4 94,4 0,0
25      ostatní  9 950,0 9 198,0 8 416,6 91,5 9 286,8
26     lokalita Bezručova 0,0 0,0 0,0 0,0 19 903,4
27 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 470,0 570,0 570,0 100,0 1 069,0
28 Kapitálové výdaje celkem 97 587,0 94 748,5 85 248,7 90,0 102 651,1
29            
30 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)          
31 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0 459,0 459,0 100,0 459,0
32 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 207,0 207,0 207,0 100,0 218,4
33 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 430,5 430,5 430,5 100,0 415,1
34 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 2 103,0 2 103,0 2 099,5 99,8 2 087,6
35 Celkem 3 199,5 3 199,5 3 196,0 99,9 3 180,1