Město Polička

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 3 ÚP Pomezí

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                           V Poličce, dne 10. 11. 2021

           

OZNÁMENÍ

O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje

VYDÁNÍ

ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU POMEZÍ

A současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POMEZÍ

PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3

Změnu č. 3 územního plánu Pomezí vydalo Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 25. 8. 2021

opatřením obecné povahy č. 1/2021, které nabylo účinnosti dne 10. 9. 2021.

Opatření obecné povahy Změna č. 3 Územního plánu Pomezí (dále jen Změna č. 3 ÚP Pomezí) obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území a hlavní výkres.  

Odůvodnění změny obsahuje také textovou a grafickou část. Grafickou část odůvodnění tvoří koordinační výkres.

Do dokumentace Změny č. 3 ÚP Pomezí včetně odůvodnění a do dokumentace Úplného znění územního plánu Pomezí po změně č. 3 je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Pomezí, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování změny ÚP.

Dokumentace Změny č. 3 ÚP Pomezí a dokumentace Úplného znění územního plánu Pomezí po změně č. 3 jsou dále poskytnuty Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.

Dokumentace Změny č. 3 ÚP Pomezí a dokumentace Úplného znění územního plánu Pomezí po změně č. 3 a údaje o nich a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část) jsou rovněž v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele.

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

Pozn.: V příloze je k dispozici dokumentace Změny č. 3 ÚP Pomezí