Město Polička

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 5 ÚP Polička

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                     V Poličce, dne 27. 06. 2024

OZNÁMENÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování a pořizovatel podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na základě schválené Zprávy o uplatňování ÚP Polička za období 7/2019 – 7/2023 a doplnění obsahu změny zajistil v souladu s § 55b odst. 1 zpracování návrhu Změny č. 5 Územního plánu Polička.

Pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 ve spojení s § 52 odst. 1stavebního zákona oznamuje

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA 
SE BUDE KONAT VE STŘEDU

4. září 2024 v 15.00 hod.

V MALÉM SÁLE TYLOVA DOMU,
VRCHLICKÉHO Č. P. 53, POLIČKA

 

Ze stanoviska příslušného orgánu nevzešel požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Návrh Změny č. 5 Územního plánu Polička (ÚP Polička) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) v době

od 28. 6. do 11. 9. 2024

 

V uvedené době je návrh Změny č. 5 ÚP Polička rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Poličky.

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 11. 9. 2024, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu územního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 11. 9. 2024, mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení § 23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení §23 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 11. 9. 2024 stanoviska.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

Pozn.: v příloze je k nahlédnutí dokumentace návrhu Změny č. 5 ÚP Polička.