Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Oldřiš

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/06829/2013/35                                                                 Polička, 26. 11. 2013
Č. j.:          MP/22592/2013/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Oldřiš, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Územního plánu Oldřiš
 
Územní plán Oldřiš vydalo Zastupitelstvo obce Oldřiš jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 29. 10. 2013
 
opatřením obecné povahy č. 1/2013, které nabylo účinnosti dne 20. 11. 2013.
 
Opatření obecné povahy Územní plán Oldřiš (ÚP Oldřiš) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění ÚP Oldřiš obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres v měř. 1 : 5 000, detail koordinačního výkresu v měř. 1 : 2 000, výkres předpokládaných záborů půdního fondu a výkres širších vztahů.
 
Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Oldřiš včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Oldřiš, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Oldřiš je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydaném ÚP Oldřiš a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž na adrese www.oldris.cz.
 
 
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF:
Příloha č. 1:
Grafická část ÚP Oldřiš:
    č.2 Hlavní výkres
Příloha č. 2:
Grafická část odůvodnění ÚP Oldřiš:

Pořizovatel ÚP Oldřiš:    Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant ÚP Oldřiš:     Ing. arch. Jiří Hála, Viniční 101, 615 00 Brno
 
Projekt Územní plán Oldřiš byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.