Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Bystré

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/14617/2014/40                                                                   Polička, 10. 3. 2016
Č. j.:          MP/06094/2016/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Bystré, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Územního plánu Bystré
 
Územní plán Bystré vydalo Zastupitelstvo města Bystré jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 16. 2. 2016
 
opatřením obecné povahy č. 1/2016, které nabylo účinnosti dne 8. 3. 2016.
 
Opatření obecné povahy Územní plán Bystré (ÚP Bystré) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres koncepce veřejné infrastruktury a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění ÚP Bystré obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu a výkres širších vztahů.
 
Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Bystré včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Městském úřadu Bystré, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Bystré je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Bystré a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydaném ÚP Bystré a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž na adrese www.bystre.cz.
 
 
Ing. Antonín Mihulka
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
I. Opatření obecné povahy č. 1/2016
I.A  Textová část výroku ÚP Bystré
I.B  Grafická část ÚP Bystré:
       I.B.1 Výkres základního členění území
       I.B.2 Hlavní výkres
       I.B.3 Výkres koncepce veřejné infrastruktury
       I.B.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II.C Textová část odůvodnění ÚP Bystré
II.D Grafická část odůvodnění ÚP Bystré:
       II.D.1 Koordinační výkres
       II.D.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
       II.D.3 Výkres širších vztahů
 

Pořizovatel ÚP Bystré:   Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant ÚP Bystré:    Ing. arch. Jan Buchar, Jesenice u Prahy