Město Polička

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady obcí ve správním obvodu ORP Polička

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako pořizovatel, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), údaje o platných schválených a vydaných územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) a pořízených územně plánovacích podkladech (ÚPP) obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Polička (SO ORP Polička).
Schválené a vydané ÚPD obcí a jejich změny, včetně dokladových částí o jejich pořizování, a pořízené ÚPP jsou uloženy na OÚPRaŽP MěÚ Polička a na obecních úřadech příslušných obcí, kde je možné do nich nahlížet. ÚPD a ÚPP byly rovněž poskytnuty příslušným stavebním úřadům (MěÚ Polička, MěÚ Bystré) a ÚPD a ÚAP Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje - oddělení územního plánování.
 
Přehled platných ÚPD obcí SO ORP Polička a jejich zveřejnění:
 
Obec
Územně plánovací dokumentace
schválená do 31.12.2006 dle zákona
č. 50/1976 Sb. (účinnost OZV)
vydaná od 1.1.2007 dle zákona
č. 183/2006 Sb. (účinnost OOP, schválení ZoU)
Borová
ÚPO Borová (pozbyl účinnost 22.6.2016)
Změna č. 3 ÚPO Borová
Změna č. 1 ÚPO Borová
ÚP Borová (23.6.2016)
Změna č. 2 ÚPO Borová
Březiny
-
ÚP Březiny (19.6.2009)
Zpráva o uplatňování ÚP Březiny za období 06/2009 - 04/2013 (6.6.2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Březiny za období 06/2009 - 04/2017 (29.5.2017)
Bystré
ÚPSÚ Bystré (pozbyl účinnost 7.3.2016)
ÚP Bystré (8.3.2016)
Změna č. 1 ÚPSÚ Bystré
Hartmanice
ÚPO Hartmanice (1.11.2005)
 
Jedlová
ÚPO Jedlová (pozbyl účinnost 5.10.2015) Změna č. 1 ÚPO Jedlová
ÚP Jedlová (6.10.2015)
Zpráva o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 - 4/2020 (29. 6. 2020)
Kamenec u Poličky ÚPO Kamenec (pozbyl účinnost 8.7.2014) Změna č. 1 ÚPO Kamenec
Korouhev ÚPO Korouhev (pozbyl účinnost 18.3.2015) Změna č. 1 ÚPO Korouhev
ÚP Korouhev (19.3.2015)
Úplné znění ÚP Korouhev po vydání Změny č.1
Květná ÚPO Květná (pozbyl účinnost 30.9.2015) Změna č. 1 ÚPO Květná
ÚP Květná (1.10.2015)
Zpráva o uplatňování ÚP Květná za období 10/2015 - 8/2020 (23. 9. 2020)
Nedvězí
ÚPO Nedvězí (pozbyl účinnosti 16. 7. 2022)
ÚP Nedvězí (16. 7. 2022)
Oldřiš
ÚPO Oldřiš (pozbyl účinnost 19.11.2013)
ÚP Oldřiš (20.11.2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Oldřiš za období 11/2013 - 10/2017 (11.12.2017)
Zpráva o uplatňování ÚP Oldřiš za období 12/2017 - 6/2021 (20. 9. 2021)
Změna č. 1 ÚPO Oldřiš
Polička
ÚPSÚ Polička (pozbyl účinnost 12.3.2012)
Změna č. 2 ÚPSÚ Polička
Změna č. 3 ÚPSÚ Polička
Změna č. 4 ÚPSÚ Polička
 
 
RP MPZ Polička (6.10.2010)
ÚP Polička (13.3.2012)
Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 03/2012 - 12/2015 (3.3.2016)
Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - 6/2019 (5. 9. 2019)
Právní stav ÚP Polička po vydání změny č. 2
Pomezí
ÚPO Pomezí (pozbyl účinnost 14.2.2013)
ÚP Pomezí (15.2.2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Pomezí za období 02/2013 - 12/2016 (22.2.2017)
Právní stav ÚP Pomezí po vydání Změny č. 1
Úplné znění ÚP Pomezí po vydání Změny č. 2
Úplné znění ÚP Pomezí po vydání Změny č. 3
Změna č. 1 ÚPO Pomezí
Pustá Kamenice ÚPO P. Kamenice (pozbyl účinnost 14.7.2014) Změna č. 1 ÚPO Pustá Kamenice
Pustá Rybná
 -
ÚP Pustá Rybná (30.12.2008)
Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Rybná za období 12/2008 - 12/2012 (19.12.2012)
Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Rybná za období 12/2008 - 11/2016 (21.12.2016)
Sádek
ÚPO Sádek (pozbyl účinnost 10.6.2014) Změna č. 1 ÚPO Sádek
Změna č. 2 ÚPO Sádek
ÚP Sádek (11.6.2014)
Zpráva o uplatňování ÚP Sádek za období 06/2014 - 06/2018
Stašov
ÚPO Stašov (pozbyl účinnost 25.7.2011)
ÚP Stašov (26.7.2011)
Zpráva o uplatňování ÚP Stašov za období 07/2011 - 05/2015 (9.6.2015)
Svojanov ÚPO Svojanov (pozbyl účinnost 24.10.2014)
ÚP Svojanov (25.10.2014)
Široký Důl ÚPO Široký Důl (pozbyl účinnost 22.1.2014)
ÚP Široký Důl (23.1.2014)
Právní stav ÚP Široký Důl po vydání Změny č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP Široký Důl za období 01/2014 - 12/2017 (12.2.2018)
Telecí ÚPO Telecí (pozbyl účinnost 7.6.2016)
ÚP Telecí (8.6.2016)
Trpín ÚPO Trpín (pozbyl účinnost 12.4.2018)
ÚP Trpín (13.4.2018)
 
Přehled pořizených ÚPP v území SO ORP Polička a jejich zveřejnění:
 
Obec
Územně plánovací podklady (schválení možnosti využití)
SO ORP Polička

 

Informace o technické infrastruktuře pro území SO ORP Polička 
Bystré
Polička
Územní studie Polička - lokalita pro bydlení Bezručova (29.4.2014); ověření aktuálnosti 4. 4. 2022
Územní studie Polička - lokalita Hegerova (6. 11. 2018)
Borová Územní studie Borová - A, lokalita Naproti Pletárny  (8. 10. 2018)
Územní studie Borová - B, lokalita Nad vodojemem  (8. 10. 2018)
 
Pořizované a projednávané ÚPP a ÚPD obcí SO ORP Polička - aktuální stav:
 
ÚP Hartmanice

Dne 14. 10. 2020 schválilo  Zastupitesltvo obce Hartmanice usnesením č. 2 zadání Územního plánu Hartmanice.

Dne 26.4.2022 byl zveřejněn návrh Územního plánu Hartmanice pro společné jednání, který je k dispozici zde. Do 30-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý u pořizovatele uplatnit písemné připomínky k návrhu ÚP Hartmanice.

ÚP Jedlová - změna č. 1

29. 6. 2020 schválilo Zastupitelstvo obce Jedlová Zprávu o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 - 4/2020. Z této zprávy vyplývá požadavek na pořízení Změny č. 1 ÚP Jedlová, včetně jejího obsahu. V současnosti probíhají práce na přípravě návrhu pro veřejné projednání.

Dne 17. 3. 2022 schválilo Zastupitelstvo obce Jedlová, že pořizovaná Změna č. 1 ÚP Jedlová bude obsahovat prvky regulačního plánu.

Dne 10. 5. 2022 bylo oznámeno zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy - veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Jedlová se bude konat ve středu 22. června 2022 od 15 h v zasedací místnosti OÚ Jedlová. Lhůta pro uplatnění písemných stanovisek, námitek a připomínek je do 29. 6. 2022. Dokumentace návrhu změny je k nahlédnutí zde.

ÚP Pustá Kamenice - změna č. 1

Dne 9. 3. 2021 schválilo Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice Zprávu o uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 - 12/2020. Z této zprávy vyplývá požadavek na pořízení změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice, včetně jejího obsahu. Zpráva je k nahlédnutí zde.

Dne 26. 1. 2022 bylo oznámeno konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice. Veřejné projednání se bude konat 16. 3. 2022 v zasedací místnosti OÚ Pustá Kamenice. Lhůta pro uplatnění písemných stanovisek, námitek a připomínek je do 23. 3. 2022. Dokumentace návrhu změny ÚP je k nahlédnutí zde.  

ÚP Oldřiš - změna č. 2 Dne 20. 9. 2021 schválilo Zastupitelstvo obce Oldřiš Zprávu o uplatňování ÚP Oldřiš za období 12/2017 - 6/2021. Z této zprávy vyplývá požadavek na pořízení Změny č. 2 ÚP Oldřiš včetně jejího obsahu. V současnosti probíhají práce na přípravě návrhu pro veřejné projednání.
ÚP Borová - Zpráva o uplatňování ÚP Dne 20. 6. 2022 bylo zahájeno projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022. Návrh zprávy je k nahlédnutí zde. Návrh zprávy obsahuje požadavek na pořízení změny č. 1 ÚP Borová.  Do 15-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý u pořizovatele písemně uplatnit své připomínky. Do 30-ti dnů od obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit připomínky sousední obce a oprávnění investoři.
ÚP Svojanov - Zpráva o uplatňování ÚP Dne 27. 6. 2022 bylo zahájeno projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Svojanov za období 10/2014 - 6/2022. Návrh zprávy je k nahlédnutí zde. Návrh zprávy neobsahuje požadavek na pořízení změny ÚP. Do 15 - ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý u pořizovatele písemně uplatnit své připomínky. Do 30-ti dnů od obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit připomínky sousední obce a oprávnění investoři. 
 
Další použité zkratky:
DO - dotčené orgány
KrÚ - krajský úřad
MěÚ - městský úřad
MPZ - městská památková zóna
OOP - opatření obecné povahy
OÚ - obecní úřad
OZV - obecně závazná vyhláška
RO - rada obce
RP - regulační plán
SZ - stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
ÚAP - územně analytické podklady
ÚP - územní plán
ÚPO - územní plán obce
ÚPSÚ - územní plán sídelního útvaru
ÚS - územní studie
ZM - zastupitelstvo města, městyse
ZO - zastupitelstvo obce
ZoU - zpráva o uplatňování