Město Polička

Oznámení o pořízení Územní studie Polička, lokalita Modřec - sever

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/14337/2015/14                                                                 Polička, 15. 12. 2015
Č. j.:          MP/28888/2015/OÚPRaŽP/AM
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 stavebního zákona, že pořídil
 
Územní studii Polička, lokalita Modřec – sever
 
jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území dle ustanovení § 30 stavebního zákona.
 
Pořízení územní studie bylo uloženo Územním plánem (ÚP) Polička účinným od 13. 3. 2012, který vymezil plochy a koridory, v nichž je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.
 
Územní studie Polička, lokalita Modřec – sever řeší využití v ÚP Polička vymezených zastavitelných ploch Z26 (smíšená obytná) a Z65 (veřejné prostranství). Územní studie vymezuje pozemky pro umístění staveb pro bydlení v rodinných domech a pozemky pro veřejná prostranství. V rámci pozemků veřejných prostranství je řešen návrh veřejné dopravní a technické infrastruktury. Územní studie zpřesňuje regulativy stanovené v ÚP Polička pro danou lokalitu a stanovuje podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně staveb veřejné infrastruktury, dle navrženého charakteru zástavby.
Územní studie obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří hlavní výkres (urbanistické řešení), výkres dopravní infrastruktury, výkres technické infrastruktury, koordinační výkres, výkres pořadí změn v území (etapizace) a výkres širších vztahů.
 
OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, jako pořizovatel územní studie, prověřil navržené řešení, schválil možnost využití územní studie jako podkladu pro rozhodování v území a v souladu s ustanovením § 162 odst. 5 stavebního zákona podal krajskému úřadu návrh na vložení dat o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti.
 
Do dokumentace Územní studie Polička, lokalita Modřec – sever je možné nahlížet na OÚPRaŽP, na stavebním úřadu a na odboru správy majetku Městského úřadu Polička. Dokumentace je rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
 
 
Ing. Antonín Mihulka
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF:
Dokumentace Územní studie Polička, lokalita Modřec - sever (viz přílohy):
A) Textová část
B) Grafická část:
    1. Hlavní výkres - urbanistické řešení
    2. Výkres dopravní infrastruktury
    3. Výkres technické infrastruktury
    4. Koordinační výkres
    5. Výkres pořadí změn v území (etapizace)
    6. Výkres širších vztahů