Město Polička

Nové oznámení o pořízení Územní studie Polička - lokalita Hegerova

Městský úřad Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

___________________________________________________________________________________________________

Spis. zn.:   MP/16502/2016/14                                                                  Polička, 15. 11. 2018

Č. j.:          MP/27959/2018/OÚPRaŽP/VeM

 

OZNÁMENÍ

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 stavebního zákona, že pořídil

Územní studii Polička – lokalita HEGEROVA

jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území dle ustanovení § 30 stavebního zákona.

Pořízení územní studie bylo uloženo Územním plánem (ÚP) Polička účinným od 13. 3. 2012, který vymezil plochy a koridory, v nichž je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

Územní studie Polička – lokalita Hegerova řeší využití v ÚP Polička vymezených zastavitelných ploch Z2 (bydlení), Z47 (veřejná prostranství) a Z70 (plocha sídelní zeleně), jejichž zastavitelnost byla podmíněna zpracováním územní studie a byly součástí zadání.

Územní studie vymezuje pozemky pro umístění staveb pro bydlení v bytových domech, včetně vymezení stavební čáry a stavební hranice, pozemky pro veřejné občanské vybavení, a dále pozemky pro veřejná prostranství a sídelní zeleň; v rámci pozemků veřejných prostranství je řešen návrh dopravní a technické infrastruktury; územní studie zpřesňuje regulativy stanovené v ÚP Polička pro danou lokalitu a stanovuje podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně staveb veřejné infrastruktury, dle navrženého charakteru zástavby.

Územní studie obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří hlavní výkres – urbanistické řešení, výkres dopravní infrastruktury, výkres technické infrastruktury, koordinační výkres a výkres širších vztahů.

Pořizovatel Vám již jednou dával na vědomí pořízení ÚS Polička – lokalita Hegerova oznámením č. j.  MP/18771/2018/OÚPRaŽP/EiJ ze dne 1. 8. 2018 ale protože ÚS zahrnovala také plochy územních rezerv, nebylo jednoznačné, zda má sloužit jako podklad pro rozhodování v území nebo jako podklad pro změnu územního plánu a nadřízený orgán z tohoto důvodu ÚS nezaevidoval. Pořizovatel následně zajistil úpravu územní studie tak, aby byla jednoznačným podkladem pouze pro rozhodování v území.

 

OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, jako pořizovatel územní studie, prověřil navržené řešení, schválil možnost využití územní studie jako podkladu pro rozhodování v území a v souladu s ustanovením § 162 odst. 5 stavebního zákona podal krajskému úřadu návrh na vložení dat o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Do dokumentace Územní studie Polička – lokalita Hegrova je možné nahlížet na OÚPRaŽP, na stavebním úřadu a na odboru správy majetku Městského úřadu Polička. Dokumentace je rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.

 

 

 

 

                     otisk úředního razítka

                                                                                                ………………………………………………

                                                                                                        Ing. Marta Mastná

                                                                                         vedoucí odboru územního plánování,

                                                                                                rozvoje a životního prostředí

                                                                                                   Městského úřadu Polička

 

Obdrží:

Dotčené orgány dle rozdělovníku