Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Polička

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/05450/2014/26                                                                   Polička, 15. 7. 2014
Č. j.:          MP/13818/2014/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Polička, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Změny č. 1 Územního plánu Polička
 
Změnu č. 1 Územního plánu Polička vydalo Zastupitelstvo města Polička jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 26. 6. 2014
 
opatřením obecné povahy č. 1/2014, které nabylo účinnosti dne 12. 7. 2014.
 
Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Polička (dále jen Změna č. 1 ÚP Polička) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres – návrh uspořádání území a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Polička obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Do dokumentace opatření obecné povahy Změna č. 1 ÚP Polička včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování změny ÚP. Dokumentace Změny č. 1 ÚP Polička je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydané Změně č. 1 ÚP Polička a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
 
 
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
Opatření obecné povahy č. 1/2014
Příloha č. 1:
A) Textová část změny ÚP
B) Grafická část změny ÚP:
     1. Výkres základního členění území
     2. Hlavní výkres - návrh uspořádání území
     3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Příloha č. 2:
C) Textová část odůvodnění změny ÚP
D) Grafická část odůvodnění změny ÚP:
     5. Koordinační výkres
     8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Pořizovatel Změny č. 1 ÚP Polička:   Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant Změny č. 1 ÚP Polička:    Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Vyhotovení právního stavu ÚP Polička po vydání Změny č. 1 ÚP Polička zde.