Městský úřad - radnice

Odbor správy majetku

Úsek evidence a správy majetku

 • vedení evidence nemovitého majetku města a pravidelná kontrola vlastnictví
 • zajišťování identifikace  nemovitého majetku města (např. výpisy z katastru nemovitostí, geometrické plány a znalecké posudky)
 • ověřování majetkoprávních vztahů k nemovitostem
 • zajišťování zákonných revizí, oprav a údržby nemovitostí v majetku města s výjimkou těch, které jsou ve správě příspěvkových organizací zřízených městem
 • zařazování majetku do účetní evidence a jeho vyřazování, likvidace nepotřebného majetku
 • provádění inventarizace movitého a nemovitého majetku

Úsek dispozic s majetkem

 • evidence a projednání žádostí o prodej a pronájem nemovitostí v orgánech města
 • příprava podkladů pro rozhodování orgánů města o majetkoprávních úkonech města ( prodeje, výkupy, směny, dary, bezúplatné převody, pronájmy, výpůjčky, věcná břemena)
 • zpracování majetkoprávních smluv včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí
 • evidence uzavřených majetkoprávních smluv a kontrola jejich plnění
 • vyhlašování veřejných dražeb a výběrových řízení a prodej či pronájem majetku  města
 • zabezpečování agendy týkající se přechodu nemovitostí z majetku ČR do vlastnictví obcí podle § 1 a § 2 zák. č. 172/1991 Sb. v platném znění
 • zabezpečování agendy týkající se převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obcí podle zák. č. 95/1999 Sb. v platném znění
 • zajišťování zápisů předkupního práva do katastru nemovitostí podle §101 zák.č. 183/2006 Sb. pro veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství vymezená územním plánem obce

 

Úsek hospodaření s byty

 • evidence žádostí o byt a jejich pravidelné vyhodnocování
 • evidence bytů v majetku města a nájemních smluv na pronájem bytů
 • příprava podkladů pro jednání bytové komise a pro rozhodování orgánů města v bytových záležitostech
 • výkon administrativy vyplývající z činnosti bytové komise po souhlasu zastupitelstva města či rady města
 • příprava podkladů pro soudní jednání týkající se neoprávněného užívání městských bytů
 • spolupráce s T.E.S. s.r.o. Polička při zajišťování správy, údržby a oprav bytového fondu

další činnost odboru

 • správa kapitoly místního hospodářství, příprava rozpočtu a průběžná kontrola jeho plnění
 • evidence žadatelů o pozemky k výstavbě rodinných domů
 • zápisy staveb vybudovaných městem do katastru nemovitostí
 • privatizace bytového fondu
 • poskytování údajů z katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu

Kontakty

Ing. Vomočilová Květa
Bednářová Martina
Findejsová Romana, Dis.
Bc. Pachovská Karolína
Špačková Marcela