Městský úřad - radnice

Odbor vnitřních věcí

 • provoz centrálního archivu

 • agenda shromažďování dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Úsek evidence obyvatel

 • výkon státní správy dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění
 • zpracovávání údajů vedených v informačním systému pro Ministerstvo vnitra ČR v rozsahu § 4 zákona
 • předávání údajů ministerstvu vnitra v rozsahu údajů předaných dle § 6 a dále údajů o nabytí či pozbytí státního občanství  obyvatel, kteří mají nebo měli v územním obvodu poslední pobyt
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel podle § 8 a 22 zákona včetně vedení přesné evidence
 • archivace dokumentace
 • výkon metodické a kontrolní činnosti vůči ohlašovnám
 • vybírání správních poplatků a blokových pokut na úseku evidence obyvatel

Úsek ohlašovny

 • výkon státní správy dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění
 • hlášení trvalého pobytu a jeho změn
 • správní řízení ve věci zrušení  trvalého pobytu
 • poskytování údajů o bydlišti oprávněným orgánům

Úsek cestovních dokladů

 • výkon státní správy dle zákona č. 329/99 Sb. o cestovních  dokladech v platném znění dokladů
 • přijímání žádostí o vydání cestovních dokladů
 • ověřování údajů v žádostech o vydání cestovních dokladů
 • vydávání cestovních dokladů
 • rozhodnutí o odejmutí cestovních dokladů
 • poskytování údajů z informačního systému v souladu se zákony
 • vedení spisové dokumentace o cestovních dokladech
 • archivace dokumentace k cestovním dokladům
 • vybírání správních poplatků  a ukládání blokových pokut na úseku cestovních

Úsek matriky

 • výkon státní správy dle z.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu, příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášky č.207/2001 Sb.
 • zápisy do knihy narození
 • uzavírání manželství
 • zápisy do knihy manželství
 • zápisy do knihy úmrtí
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství
 • vystavování matričních dokladů
 • dodatečné zápisy do matriky
 • rozhodnutí o změně jména a příjmení
 • legalizace
 • vidimace
 • spolupráce  se SPOZem při slavnostních obřadech
 • agenda CZECH POINT – výpisy ( bodové hodnocení řidiče, insolventní rejstřík, katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, rejstřík trestů, seznam kvalifikovaných dodavatelů, živnostenský rejstřík , IČ)
 • agenda Informačního systému datových stránek
 • konverze dokumentů
 • identifikace fyzických a právnických osob

Úsek kultury

 • výkon samosprávy a státní správy na úseku kultury
 • vydávání stanovisek k návrhům kulturních organizací zřízených městem a kontrolně metodický dohled nad těmito organizacemi ( Tylův dům, Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov)
 • správa rozpočtu kapitoly kultura
 • metodická pomoc v oblasti kronikářství
 • spolupráce s redaktorem při vydávání městského periodika
 • oznamování kulturních akcí
 • povolování provozu výherních hracích přístrojů dle z.č. 202/1990 Sb. v pl.znění
 • památky místního významu

Úsek školství

 Samostatná působnost
 • výkon  samostatné působnosti na úseku školství dle usnesení orgánů obce pro školy a  školská zařízení zřízená městem
 • sestavování rozpočtu na úseku školství a jeho  předkládání orgánům obce, stanovení  závazných ukazatelů rozpočtu vůči zřízeným organizacím a kontrola jejich dodržování
 • kontrola účetních závěrek, kontrola čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu, kontrola rozborů hospodaření
 • vedení osobních spisů  statutárních orgánů škol a školských zařízení, návrhy do rady města na jmenování a odvolání ředitelů a změn jejich platového zařazení
 • agenda neinvestičních výdajů na žáky v základních školách a děti v mateřských školách
 • správa služebních bytů ve školách ( smlouvy, nájmy, vyučtování opravy)
 • evidence majetku na úseku školství
 • dispozice s movitým a nemovitým majetkem škol a školských zařízení dle usnesení rady a zastupitelstva
 • agenda výboru pro výchovu a vzdělávání 

 

Přenesená působnost

 • výkon státní správy na úseku školství ve správním obvodu  pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
 • návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu a jejich předávání krajskému úřadu
 • příprava podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu  a jejich předávání krajskému úřadu
 • podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů a jejich předávání krajskému úřadu
 • shromažďování a zpracovávání dat z dokumentací a evidencí a statistických  výkazů a jejich předávání krajskému úřadu a ministerstvu
 • informační toky mezi školami, krajským úřadem a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • agenda výběrových řízení na obsazení míst ředitelů škol a školských zařízení 

 

Úsek voleb a referenda

 • výkon státní správy při volbách do zastupitelstev obcí dle z.č. 491/2001 Sb.
 • výkon státní správy při volbách do zastupitelstev krajů dle z.č.130/2000 Sb.
 • výkon státní správy při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do Senátu Parlamentu ČR dle z.č.  247/1995 Sb. v platném znění
 • výkon státní správy při volbách do Evropského parlamentu dle z.č. 62/2003 Sb.
 • výkon státní správy při referendu
 • výkon státní  správy při volbě prezidenta ČR    

Úsek občanských průkazů

 • výkon státní správy dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • přijímání žádostí o vydání občanských průkazů
 • ověřování údajů v žádostech o vydání občanského průkazu
 • vydávání občanských průkazů
 • vydávání rozhodnutí o neplatnosti občanského průkazu
 • poskytování údajů z informačního systému v souladu se zákony
 • vedení spisové dokumentace o občanských průkazech
 • archivace dokumentace k občanským průkazům
 • vybírání správních poplatků a ukládání blokových pokut za porušení předpisů na úseku občanských průkazů

Úsek metodiky a vymáhání pohledávek vzniklých z výkonu agend státní správy

Metodické vedení a standardizace postupů při vymáhání pokut udělených za přestupky na úsecích výkonu státní správy, zejména přestupků na úseku dopravy, Postupy podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Kontakty

Mgr. Novotná Pavlína
Havranová Božena
Lorencová Klára
Bc. Novotná Tereza
Nunvářová Renáta, DiS.
Ing. Skoumalová Růžena
Švecová Edita
Zahradníček Michal
Zavřelová Zuzana, DiS.