Městský úřad - radnice

Odbor sociálních věci a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v sociální oblasti zejména podle:

 • z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č.  329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • z.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • z.č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízení a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č.  167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Úsek sociálně právní ochrany dětí

 • Zabezpečení sociálně právní ochrany dětí – zejména sledování nepříznivých vlivů působících na děti, zjišťování jejich příčin, poradenská činnost pro rodiče, budoucí osvojitele a pěstouny, vyhledávání dětí vhodných pro osvojení a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • Sepisování návrhů ve věci nezletilých děti (úprava rodičovské odpovědnosti, určení výživného, změny výživného, změny příjmení atd.)
 • Zabezpečování funkce kolizního opatrovníka v soudních řízení dotýkajících se práv dítěte, tj. řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých, o určení styku, o určení a popření otcovství, o výšení nebo snížení výživného, o změně příjmení, o schválení právního úkonu, zastupování v dědickém řízení atd.
 • Rozhodování ve věcech výchovných opatření včetně kontroly plnění těchto opatření
 • Podávání podnětů a návrhů na soudní dohled nad nezletilými, na ústavní nebo ochrannou výchovu, na předběžné opatření je-li ohrožen život nebo zdraví dítěte včetně součinnosti se soudem při realizaci výkonu rozhodnutí
 • Účast při trestním řízení, včetně přípravného, vedeným proti mladistvým, spolupráce s PČR, státní zastupitelstvím, soudy a probační a mediační službou
 • Sledování dětí umístněných v ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými domovy a výchovnými ústavy pro mládež, včetně návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních, vydávání souhlasu k pobytu dětí mimo ústavní zařízení, zabezpečování nezbytných dokladů pro děti umístněné v ústavní výchově
 • Práce s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbávané děti), včetně podávání podnětů k prošetření a trestního oznámení
 • Spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a protidrogové oblasti
 • Zprostředkování náhradní rodinné péče, osvojení, pěstounská péče
 • Agenda dohody o výkonu pěstounské péče
 • Spolupráce s orgány státní správy, neziskovým sektorem

více informací najdete na webu OSPOD (standardy, aktuality, projekty a další):

Logo OSPOD

Dokumenty:

Úsek sociální práce

Sociální prevence, sociální práce s nezaměstnanými osobami, s osobami s materiálními problémy a s osobami ohroženými sociálním vyloučením:

 • Specializované činnosti v oblasti péče o občany společensky nepřizpůsobivé, zejména občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, občanům proti nimž je vedeno trestní řízení a občanům závislým na alkoholu nebo jiných toxikomanií
 • Poskytování komplexního sociálního poradenství
 • Plnění úkolů v oblasti pomoci v hmotné nouzi
 • Poskytování údajů orgánům pomoci v hmotné nouzi   pro účely rozhodování o dávkách a pro účely odvolacího řízení
 • V souvislosti s posuzováním stavu hmotné nouze povinnost shromažďovat a analyzovat údaje o osobách v hmotné nouzi, dohodnou ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich situace hmotné nouze
 • Používání vhodných metod  a postupů při řešení situace osob v hmotné nouzi
 • Spolupráce s ostatními subjekty při řešení nepříznivé sociální situace
 • Vedení Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka dle příslušné vyhlášky MPSV
 • Koordinace poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy
 • Spolupráce s orgány státní správy, neziskovým sektorem

Sociální práce se starými a zdravotně hendikepovanými občany:

 • Poskytování komplexního sociálního poradenství zaměřené na řešení problémů, tj. s ohledem na příčinu vzniku problémů u ohrožených osob a skupin a nejen důsledků sociálních událostí. Pomoc osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat a uplatňovat svá práva při uplatnění žádosti o dávku příspěvku na péči a dalších dávek pro osoby zdravotně postižené
 • Zajištění osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu
 • Komplexní expertní posouzení sociální situace osob včetně poskytování odborného poradenství v různých oblastech sociálně právní ochrany v nejširší formě
 • Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a omezených v přístupu k sociálním systémům v území
 • Podpora a řešení situací osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek, zprostředkování odborné pomoci
 • Spolupráce, součinnost a koordinace subjektů v rámci poskytování dávek a následné kontroly využívání dávek ze všech systémů sociálního zabezpečení, v rámci jejich provázání a dosažení účelu dávek
 • Identifikace potřeby sociálních služeb v rámci území
 • Na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťování zda-li je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče
 • Zastupování osob, která nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • Stanovení úhrady za stravu a péči u dětí s nařízenou ústavní výchovou, které jsou umístněné v pobytových zařízení
 • Vedení Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka dle příslušné vyhlášky MPSV
 • Na území svého správního obvodu realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob se zdravotním nebo duševním onemocněním, osob pečujících o osoby závislé na péči jiné osoby, osob s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, osob ohrožených sociálním vyloučení, osob žijících rizikovým způsobem života, obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osobám bez přístřeší, nezaměstnaným, imigrantům a rodinám s dětmi
 • Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek sociálního zabezpečení důchodů a nemocenských dávek
 • Provádí sociální šetření pro soud ve věci opatrovnických řízení u osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům
 • V přenesené působnosti výkon funkce veřejného opatrovníka
 • Vydávání „Parkovacích  průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“
 • Spolupráce s orgány státní správy, neziskovým sektorem
 • Agenda byty zvláštního určení

Dokumenty:

Více informacích najdete na webu USP

Další činnosti odboru:

 • Vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky
 • Zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce
 • Zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území obce
 • Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Spolupráce s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
 • Metodické vedení příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička
 • Správa kapitoly v sociální oblasti
 • Koordinace a zajišťování ubytování osob bez přístřeší
 • Výkon činnosti romského poradce
 • Výkon činnosti protidrogového koordinátora

Kontakty

Bc. Černíková Martina
Harašta František
Bc. Chemišincová Šárka, DiS.
Bc. Jílková Pavlína
Bc. Krejčí Pavlína, DiS.
Kučerová Vendula, DiS.
Neudertová Pavlína, DiS.
Bc. Rensová Jana
Staňková Marie
Bc. Stodolová Kateřina
Uhlířová Jitka, DiS.