Městský úřad - radnice

Tajemník

Tajemník MěÚ: Mgr. Jan Teplý, telefon: 461 723 803, email: tajemnik@policka.org

Tajemník  plní funkci  vedoucího organizace vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu podle zvláštních předpisů a je jim nadřízen a starostovi je odpovědný za plnění úkolů MěÚ v samostatné i přenesené působnosti. Prostřednictvím pracovníků MěÚ zajišťuje plnění usnesení zastupitelstva  města a rady  města a  zajišťuje úkoly v přenesené působnosti obce vyplývající ze zvláštních zákonů. Koordinuje a kontroluje činnost pracovníků MěÚ a vyhodnocuje činnost svých podřízených.

Tajemník dále

 • řeší stížnosti na činnost odborů a pracovníků
 • rozhoduje o podjatosti úředních osob dle § 14 z.č. 500/2004 Sb. správní řád
 • je oprávněn  vydávat  směrnice.

V případě, že změnou legislativy dojde ke změně či nárůstu předmětu činnosti MěÚ a tento organizační řád  konkrétně nestanoví,  který odbor  či úsek je k jejímu vyřizování věcně příslušný, rozhodne  tajemník neprodleně  o přidělení takto vzniklé agendy  ke konkrétnímu odboru či úseku.  Rozhodnutí  je  povinen oznámit radě města ( článek 3, písm.a) a zajistit jeho zapracování do organizačního řádu .      

Současně tajemník řídí  tyto úseky a oddělní a jejich zaměstnance

 • úsek sekretariátu starosty a místostarosty
 • úsek  krizového řízení
 • úsek zahraniční spolupráce a cestovního ruchu
 • oddělení informačních technologií (IT)

Úsek krizového řízení

Výkon státní správy v rozšířené působnosti  a  samosprávy zejména  podle

 • z.č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR
 • z.č. 320/2015 Sb. o HZS a z.č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
 • z.č. 240/2000 Sb. krizový zákon
 • z.č. 128/2000 Sb. o obcích
 • z.č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
 • z.č.  133/1985 Sb. o požární ochraně

Zajišťování agendy osadních výborů Modřec, Lezník a Střítež.

Elektronické zabezpečení budov MěÚ.

Provoz a údržba městského bezdrátového rozhlasu.

Úsek sekretariátu starosty a místostarosty

 • vyřizování  agendy starosty a místostarostky včetně plánování programu
 • z materiálů předložených odbory zajišťování  přípravy jednání rady a zastupitelstva
 • evidence pošty úseků tajemníka v rámci spisové služby
 • evidence pošty svazku obcí AZASS v rámci spisové služby
 • komunikace se členy rady města a zastupitelstva města
 • administrativa personálních výběrových řízení
 • zajišťování odpovědí v rubrice „ ptejte se „
 • evidence smluv
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi
 • evidování článků o Poličce v tisku
 • zajišťování občerstvení a rautů na oficiálních akcích města a darů pro hosty
 • poskytování propagačních materiálů
 • realizuje vnitřní kontrolu přenesené působnosti
 • zajišťuje výkon agendy přestupků ( přestupková komise) a stížností
 • tisková mluvčí města
 • veřejné sbírky
 • zápisy z porad, ze schůzí rady a zasedání zastupitelstva ,vyhotovuje  usnesení

Úsek zahraniční spolupráce a cestovního ruchu

 • zahraniční spolupráce s partnerskými města Westerveld ( Holandsko), Hohenems ( Rakousko), Meilen ( Švýcarsko) a Ebes ( Maďarsko) – pobyty studentů, výměnné kulturní akce, návštěvy představitelů  
 • WTFC – Kruh přátel hrazených měst – schůze výkonného výboru, příprava společných projektů, organizace návštěv
 • správa kapitoly cestovního ruchu a zahraniční spolupráce
 • cizojazyčná korespondence do zahraničí
 • spolupráce se  zahraniční komisí
 • propagační materiály, propagace města na veletrzích,  příprava a realizace projektů v cestovním ruchu
 • plnění úkolů vyplývajících ze členství Města Poličky ve  svazcích obcí Kraj Smetany a Martinů , Česká inspirace, Královská věnná města, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Mikroregion Poličsko

Oddělení informačních technologií (IT)

 • koncepční rozvoj a komplexní provoz informačního systému a technologického centra městského úřadu a jeho propojení  a koordinace se státním informačním systémem , ostatními orgány a obcemi
 • správa počítačové sítě, počítačů a tiskáren včetně pořizování hardwaru a softwaru
 • ochrana dat městského informačního systému před ztrátou a neoprávněným užitím
 • provoz veškeré výpočetní, reprodukční a telekomunikační techniky úřadu
 • běžná údržba výpočetní techniky
 • gestor provozu elektronické podatelny a spisové služby
 • gestor užívání počítačových programů městského informačního systému
 • kompletní evidence programového a technického vybavení a jeho předávání jednotlivým uživatelům
 • provoz internetových stránek města včetně elektronické komunikace
 • zajišťování  služeb technologického centra pro město, zřizované organizace a  obce ve správním  obvodu obce s rozšířenou působností
 • servisní , metodická a poradenská činnost v oblasti informačních technologií pro město, zřizovaní organizace a obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.      

Úsek podatelny

 • kompletní spisová agenda
 • spisová služba
 • obsluha telefonní ústředny
 • agenda úřední desky vč. elektronické
 • datové zprávy dle zákona č. 300/2008 Sb.
 • ztráty a nálezy
 • podávání informací o kompetencích jednotlivých odborů
 • Sbírka zákonů - vyhledávání a zapůjčování právních předpisů zaměstnancům MěÚ a veřejnosti
 • výdej kancelářských potřeb
 • provoz kopírovacího stroje
 • práce spojené s korespondencí osob s trvalým pobytem na ohlašovně

Kontakty

Mgr. Teplý Jan
Hofmanová Lucie
Klimešová Eva
Králíčková Anežka
Nečas Miroslav
Němcová Magdalena
Nespěšná Vlasta
Nunvářová Zuzana
Ing. Šauerová Naděžda
Mgr. Škeřík Zdeněk
Mgr. Vaščík Libor
Votruba Ondřej