Městský úřad - radnice

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

V přenesené působnosti vykonává činnosti ve věcech územního plánování jako Úřad územního plánování podle § 6 odst.1 z.č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon).

 

Úsek územního rozvoje a životního prostředí

úsek územního plánování a rozvoje

 • pořizování územního  plánu  a regulačního  plánu  pro území města
 • pořizování územně plánovacích  podkladů pro správní obvod Úřadu územního plánování  (ÚÚP)
 • pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií na žádost obcí ve správním obvodu ÚÚP
 • pořizování vymezení zastavěného území na žádost obcí ve správním obvodu ÚÚP
 • je dotčeným orgánem v územním řízení  z hlediska uplatňování záměrů územního plánování ve správním obvodu ÚÚP, pokud územní rozhodnutí nevydává stavební úřad Polička
 • je dotčeným orgánem podle zvláštního právního předpisu, v němž  se rozhoduje o změnách v území
 • předkládá návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • zajišťuje další činnosti dle stavebního zákona
 • provádí dohled nad dodržováním územně plánovací dokumentace města, urbanistických a územních studií a regulačních plánů města včetně jejich změn
 • provádí dohled nad dodržováním územních plánů, urbanistických a územních studií a regulačních plánů obcí ve správním obvodu ÚÚP
 • vydávání stanovisek ke stavebním zásahům u nemovitostí v majetku města
 • výběr stavenišť pro stavby, kde je investorem město
 • vydávání stanovisek k prodeji nemovitostí v majetku města
 • zastupování města při stavebních a územních řízeních 

úsek investiční výstavby a komunálního hospodářství

 • komplexní   příprava   a   realizace   investičních  akcí  města  a stavební údržby a obnovy včetně zadávání veřejných zakázek 
 • investorská  činnost  spojená  s  předprojektovou a  projektovou přípravou staveb
 • činnost technického dozoru investora
 • předávání investic svěřenému správci a zajištění navedení těchto investic
 • do účetnictví
 • kontakt  se společností T.E.S. s.r.o.  ve věci údržby a oprav veřejných komunikací, dětských hřišť, likvidace odpadů, správy a údržby hřbitovů
 • kontakt s firmou CITELUM a.s. Praha při správě veřejného osvětlení

činnost projektového manažera

 • sledování a evidence programů na r. 2007-2013 (Fondy evropské únie), regionálních operačních programů, grantových programů ministerstev, krajů, agentur a zahraničních subjektů s jejich vyhodnocením a návrhem na využití městem
 • gesční spolupráce (součinnost) s odbory při přípravě žádostí o granty a programy

Oddělení životního prostředí

 • prosazování zájmů města z hlediska životního prostředí ve správních řízeních
 • odpadové hospodářství – spolupráce se společnostmi LIKO a.s. Svitavy a EKO-KOM a.s. k zajištění a rozvoji systému sběru a třídění komunálního odpadu
 • spolupráce s kolektivními systémy pro zpětný odběr použitých elektrozařízení
 • veřejná zeleň – spolupráce se společností T.E.S. s.r.o.Polička ve věci údržby veřejné zeleně, zajišťování přípravy a realizace projektů na veřejné zeleni
 • vodní hospodářství – spolupráce se společností VHOS a.s.Moravská Třebová ve věci provozování kanalizace a čistírny odpadních vod, zajišťování přípravy a realizace projektů k rozvoji kanalizační sítě a dalších vodohospodářských staveb  (např. protipovodňová ochrana a vodovody)

přenesená působnost  

 vodní hospodářství

 • výkon státní správy  na úseku vodního hospodářství podle z.č. 254/2001 Sb. o vodách a podle z.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
 • vydávání stanovisek ke stavbám před vydáním územního nebo  stavebního povolení z hlediska vodního zákona
 • povolování vodních děl ( DČOV, vodovody, kanalizace, rybníky)
 • vydávání souhlasu k některým stavbám, k některým činnostem ( např. geologické práce)
 • povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, k vypouštění odpadních vod
 • vyhlášení ochranného pásma vodních zdrojů
 • řešení havárií při možném ohrožení znečištění podzemních nebo povrchových vod
 • vydávání povolení k užívání vodních děl
 • ochrana před povodněmi
 • další činnost vyplývající ze z.č. 254/2001 Sb. a z.č. 274/2001 Sb. – schvalování manipulačních a havarijních řádů

odpadové hospodářství

 • výkon státní správy  na úseku odpadového hospodářství podle zákona č. 328/99 Sb. o odpadech v platném znění 
 • vydávání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • vydávání souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • vedení a zpracování evidence od původců ( evidence odpadů a zařízení)
 • vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu
 • vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů
 • vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady

-    další činnost vyplývající ze z.č. 328/99 Sb. o odpadech

zemědělský půdní fond

 • výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu  v platném znění
 • souhlas ke změně louky na pastvinu nebo ornou půdu
 • souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce
 • souhlas k vynětí půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře do 1 ha
 • další činnost  dle z.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění

ochrana ovzduší

 • výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší dle z. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • dotčený správní orgán  v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • vydávání stanovisek  k územně plánovací dokumentaci v průběhu jejího pořizování
 • provádí kontroly provozu nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší a nařizuje opatření ke zjednání nápravy
 • ukládá pokuty za správní delikty provozovatelů nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
 • vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu u nevyjmenovaných zdrojů

ochrana přírody

výkon státní správy na úseku ochrany přírody podle z.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

 • dotčený správní orgán v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby
 • vydávání stanovisek k územním plánům, regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území
 • vymezování a hodnocení místního systému ekologické stability
 • podílení se  na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody
 • registrace významných krajiných prvků a vydávání závazných stanovisek  k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce
 • památné stromy : sjednávání a rušení smluv, vydávání rozhodnutí o vyhlášení a o vymezení jejich ochranných pásem, o zrušení ochrany, vydávání souhlasů k ošetřování  a souhlasů ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech
 • vydávání souhlasu ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí
 • vydávání závazných stanovisek k odlesňování a zalesňování pozemků a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
 • vydávání povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny
 • rozhodování o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • vydávání souhlasů k umisťování a povolování staveb k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • rozhodování o vyhlášení přechodně chráněné plochy
 • přijímání oznámení o kácení dřevin a rozhodování o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin

výkon státní  správy na úseku ochrany přírody podle zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v platném znění

 • provádění místního šetření, sepisování protokolů a zajišťování důkazů a předávání těchto podkladů příslušnému orgánu ochrany přírody

správa rybářství

 • výkon státní správy dle z.č. 99/2004 Sb. na úseku rybářství
 • vydávání rybářských lístků
 • ustanovení, zrušení či odvolání či rybářské stráže

správa lesů a myslivosti

 • výkon státní správy dle z.č. 289/1995 Sb. o lesích
 • souhlas s dělením lesních pozemků s výměrou 1 ha a menší
 • udělení licence pro výkon odborného lesního hospodáře
 • povolování výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • stanovení podmínek pro konání organizovaných a sportovních akcí v lese
 • prohlašování pozemků za les
 • trvalé nebo dočasné vynětí pozemků z lesního půdního fondu
 • vydávání souhlasu s umístěním stavby do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa
 • povolování výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • výkon státní správy dle z.č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, určeného k obnově lesa a zalesňování
 • výkon státní správy dle z.č. 449/2001 Sb. o myslivosti
 • tvorba a využívání honiteb
 • ustanovení myslivecké stráže a mysliveckých hospodářů
 • vydávání loveckých lístků
 • povolení lovu zvěře  na nehonebních pozemcích a mimo dny lovu
 • plány mysliveckého hospodaření
 • pořádání chovatelských přehlídek  trofejí zvěře

Státní správa dle z.č. 246/1992 Sb.  na ochranu zvířat proti týrání.

Státní správa dle z.č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Úsek správy GIS a ÚAP

 • aktivní sběr dat od poskytovatelů, jejich zapracování a aktualizace v systému GIS (geografický informační systém)
 • zapracování předaných informací ze stavebního úřadu do GIS
 • export dat pro potřeby projektantů a organizací dle smluv
 • údržba a optimalizace interního systému GIS a SQL databáze
 • spolupráce s poskytovateli dat a správci technické infrastruktury na aktualizacích dat
 • tvorba tematických map dle požadavků vedení a pracovníků MěÚ
 • podpora interním uživatelům GIS
 • předkládání podnětů ke zlepšení GIS
 • zálohování dat databáze GIS
 • pořizování vymezení zastavěného území na žádost obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
 • tvorba a aktualizace územně analytických podkladů
 • průzkumy území, sběr dat

Úsek státní památkové péče

 • Výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče ve správním obvodu města Polička a města Svitavy (na základě veřejnoprávní smlouvy) jako obcí s rozšířenou působností. Zajišťování péče o kulturní památky a koordinace správy místních památek a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů) kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
 • Program regenerace městské památkové zóny – příprava a zpracování projektů  pro MK ČR  a KrÚ Pk za účelem získání dotací a grantů v oblasti památkové péče
 • spolupráce s vlastníky památkových objektů
 • zajištění konzultací s pracovníky Národního památkového ústavu při stavebních obnovách objektů na území městské památkové zóny

Kontakty

Ing. Mastná Marta
RNDr. Coufal Jiří
Mgr. Holomek Stanislav
Hrstka Zdeněk, DiS.
Ing. Klein Radek
Mach Jiří
Mgr. Mlynář Aleš
Telecký Tomáš
Ing. Veselá Monika
Ing. Vopařilová Martina
Mgr. Votrubová Andrea